Ubezpieczeni w KRUS zyskają prawo do wyższych wypłat, jeśli ulegną wypadkowi. 1 lipca br. wchodzi w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 703).
Zgodnie z nim wysokość jednorazowego zadośćuczynienia za szkodę powstałą podczas pracy na roli wynosi 700 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Tak więc rolnik, który chce ustalić wysokość odszkodowania, powinien pomnożyć 700 zł przez procent uszczerbku na zdrowiu ustalany przez lekarza orzecznika KRUS. Z kolei w przypadku ubezpieczonych, którzy będą mieć orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji powstałą na skutek wypadku przy wykonywaniu pracy rolniczej lub choroby zawodowej, kwota odszkodowania wyniesie 14 tys. zł.
KRUS wypłaci 70 tys. zł, jeśli dojdzie do śmiertelnego wypadku. Kwota ta dodatkowo zostanie zwiększona o 14 tys. zł, jeśli prawo do pieniędzy przysługuje drugiemu uprawnionemu lub kiedy do odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i dziecko (lub dzieci). Organ rentowy będzie mieć obowiązek przekazania tylko 35 tys. zł, kiedy do wsparcia mają prawo osoby inne niż dzieci, członkowie rodziny lub małżonek. Przy czym kwota ta będzie zwiększona o 14 tys. zł z tytułu zwiększenia odszkodowania na drugiego i każdego następnego uprawnionego. Taką samą sumę (14 tys. zł) mogą także otrzymać wskazani przez ubezpieczonego inni członkowie rodziny niezależnie od małżonka lub dzieci.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 lipca 2014 r.