Wyjaśnienia do druków uwzględniają teraz podwyżkę dofinansowań do wynagrodzeń oraz możliwość uzyskiwania takich subsydiów płacowych przez firmy w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Od 1 stycznia br. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1). W jego załącznikach nr 1 i nr 2 zawarto wzory dwóch druków potrzebnych do ubiegania się o dopłaty. Są to: INF-D-P, czyli miesięczna informacja o wynagrodzeniu, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników, oraz Wn-D – wniosek o wypłatę dofinansowania. Zmianie nie uległ wygląd formularzy, a tylko treść niektórych objaśnień, jak firma powinna wypełniać poszczególne rubryki. Modyfikacje te są związane z nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875), która miała miejsce wiosną 2020 r. Jedną z tych zmian była podwyżka dopłat do pensji, która nastąpiła od kwietnia ub.r. Dlatego właśnie w druku INF-D-P objaśnienie nr 14 wskazuje na ich aktualne wysokości.
Druga modyfikacja została wprowadzona do instrukcji wypełniania wniosku Wn-D i obejmuje objaśnienie nr 22. Jest ona powiązana z art. 68ge ustawy o rehabilitacji, który z uwagi na epidemię przewiduje odejście od generalnej zasady, że pomoc publiczna, jaką są subsydia płacowe, może być udzielana tylko pracodawcom znajdującym się w dobrej kondycji ekonomicznej (jej kryteria są określone w unijnych przepisach). Zgodnie z nim dofinansowania do wynagrodzeń są przyznawane pracodawcom w trudnej sytuacji ekonomicznej jako pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej – „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”.
Ponadto w par. 8 rozporządzenia uregulowana została możliwość składania korekt formularzy za wcześniejsze miesiące. Będzie się to odbywać poprzez złożenie odpowiednio INF-D-P lub Wn-D według nowych wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 2.
Rozporządzenie będzie obowiązywać do 30 czerwca 2024 r. Przyjęcie takiej daty jest efektem wydłużenia okresu obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE z 2014 r. L 187, s. 1), na podstawie którego udzielana jest pomoc w postaci dopłat do pensji niepełnosprawnych pracowników, do 31 grudnia 2023 r. – z zachowaniem trwającego sześć miesięcy okresu dostosowawczego.