W art. 154 kodeksu pracy (dalej: k.p.) przewidziano dwa wymiary roczne urlopu wypoczynkowego dla pracowników:
  • 20 dni – dla pracowników zatrudnionych poniżej 10 lat,
  • 26 dni – dla pracowników zatrudnionych co najmniej 10 lat.
Do okresu, od którego zależy prawo do urlopu i jego wymiar, wliczamy wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia. Nie mają przy tym znaczenia ani przerwy w zatrudnieniu, ani sposób zakończenia angażu. Co ważne, do stażu urlopowego wliczamy zarówno zatrudnienie zakończone, jak i trwające.
Reklama
Przez „zatrudnienie” należy przy tym rozumieć stosunek pracy. Na wymiar stażu urlopowego nie wpływa okres prowadzenia działalności gospodarczej czy też wykonywania umów cywilnoprawnych. Wskazany zatem w pytaniu okres pracy na podstawie zlecenia nie będzie miał w tym zakresie znaczenia.

Praca w rolnictwie

Reklama
Poza stażem pracy do okresu, od którego zależy wymiar urlopu, wliczamy także niektóre inne okresy – są to okresy zaliczane do uprawnień pracowniczych m.in. na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub rozporządzeń (np. okres, za który pracownik otrzymał odszkodowanie w związku ze skróceniem wypowiedzenia na skutek ogłoszenia likwidacji lub upadłości pracodawcy albo z powodu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników – art. 361 k.p.).
Należy odnotować, że do ogólnego stażu pracy generalnie wlicza się m.in. pracę w rolnictwie, czyli:
1) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
2) przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
3) przypadające po 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Jednocześnie jednak ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy w art. 2 zawiera wyłączenie, zgodnie z którym okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Wyłączenie zaliczalności dotyczy tutaj samego nabycia prawa do urlopu, zatem osobę, która np. dotychczas pracowała wyłącznie w gospodarstwie rolnym, traktujemy jak osobę podejmującą pracę po raz pierwszy (na zasadach z art. 153 k.p.). Wyłączenie nie obejmuje już jednak ustalenia wymiaru urlopu. Ten powinien zostać ustalony z uwzględnieniem okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Czas nauki

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się również okresy nauki, przy czym z tytułu ukończenia:
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
5) szkoły policealnej – 6 lat,
6) szkoły wyższej – 8 lat.
Okresy nauki nie podlegają sumowaniu – przyjmujemy najwyższy zakończony poziom szkoły. Jeżeli pracownik ukończył czteroletnie technikum zawodowe, to do stażu urlopowego zaliczone zostaną cztery lata.
W chwili zatrudnienia pracownik miał zatem sześć lat stażu urlopowego (cztery lata technikum i dwa lata prowadzenia gospodarstwa rolnego – przyjmując, że okres nauki nie pokrywał się z okresem prowadzenia gospodarstwa). Urlop w wymiarze 26 dni nabędzie zatem po (łącznie) czterech latach zatrudnienia „pracowniczego”. Zakładając ciągłość obecnego zatrudnienia, termin ten upłynie 31 grudnia 2021 r. i 26-dniowy urlop pracownik nabędzie 1 stycznia 2022 r. ©℗
Podstawa prawna
• art. 361, 153, 154, 1541, 155 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)
• art. 2 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. nr 54, poz. 310)