Tak, za styczeń 2021 r. płatnik składek będzie musiał wypełnić i przekazać do ZUS raport ZUS RPA, w którym wykaże nagrodę wypłaconą w tym roku, ale za rok poprzedni.
Do czynności płatnika składek jako pracodawcy należy obliczanie, potrącanie z dochodów ubezpieczonych, rozliczanie oraz opłacanie należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Informacje o osobach podlegających ubezpieczeniom społecznym przedkładane ZUS przez płatnika składek za dany miesiąc kalendarzowy zawierają imienne raporty miesięczne. Płatnik składek przekazuje je do ZUS po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, w terminie ustalonym dla rozliczania składek, razem ze zbiorczą deklaracją ZUS DRA. Imienny raport miesięczny zawiera informacje dotyczące płatnika składek (dane identyfikacyjne), miesiąc i rok, których raport dotyczy, oraz m.in.: