Do 1 lutego br. przedsiębiorcy mają czas na zgłoszenie do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne.

W ubiegłym roku zmieniły się zasady korzystania z preferencji w opłacaniu należności do ZUS (tzw. mały ZUS plus). Mogą z nich skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Do tej pory limit ten wynosił trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia. Jeśli natomiast działalność gospodarcza była prowadzona krócej, wylicza się go proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.
Ważny jest także dochód, od którego obliczane będą należne składki. Jak go wyliczyć? Po pierwsze, trzeba ustalić przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku. W tym celu należy podzielić roczny dochód z działalności gospodarczej przez liczbę dni prowadzenia jej, a uzyskany wynik pomnożyć przez 30. Następnie przeciętny miesięczny dochód należy pomnożyć przez współczynnik 0,5. I w końcu trzeba sprawdzić, czy rezultat nie jest niższy niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i czy nie przekracza kwoty 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok (czyli między 840 zł a 3155,40 zł w 2021 r.).
Ulga dotyczy tylko należności na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.
Na zgłoszenie został niecały miesiąc. – Przedsiębiorca, który chce korzystać z małego ZUS plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego 2021 r. – przypomina Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Jak zaznacza, osoba, która korzystała z tego rozwiązania w 2020 r. i w tym roku nadal spełnia warunki, nie musi ponownie składać zgłoszenia. ©℗