Zajęcia klubowe, zgodnie z art. 10g ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.), mają na celu wspieranie osób z dysfunkcjami zdrowotnymi w utrzymaniu samodzielności i niezależności życiowej. Co do zasady są kierowane do byłych uczestników WTZ, które go opuściły w związku z podjęciem zatrudnienia i mogą w nich brać udział bez względu na utratę lub zmianę miejsca pracy. Z zajęć klubowych mogą też korzystać osoby, których zgłoszenie do uczestnictwa w WTZ zostało zatwierdzone, ale nie rozpoczęły jeszcze terapii, np. z powodu braku wolnych miejsc.
Aby zachęcić podmioty prowadzące warsztaty do prowadzenia zajęć klubowych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) realizuje jednocześnie program, na podstawie którego WTZ otrzymują pieniądze na zajęcia klubowe. Wysokość dotacji ustalana jest przez zarząd funduszu, a ten podjął decyzję, że od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. będzie wynosić 450 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną.