Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności. Jest ono potrzebne w związku z wchodzącymi w życie na początku marca 2021 r. przepisami ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), dotyczącymi właśnie procesu certyfikowania. Zgodnie z nimi przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe będą mogły uzyskać dokument potwierdzający, czy spełniają określone w art. 6 ustawy minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Posiadanie takiego certyfikatu pozwoli pracodawcom zobowiązanym do wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na obniżenie o 5 proc. ich miesięcznej wysokości.
Aby firma mogła otrzymać certyfikat, będzie musiała poddać się procedurze audytu, który będzie przeprowadzać podmiot posiadający odpowiednie zasoby organizacyjne, kadrowe oraz sprzętowe i znajdzie się w wykazie prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Szczegółowo zostały one określone we wspomnianym projekcie.