Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności. Jest ono potrzebne w związku z wchodzącymi w życie na początku marca 2021 r. przepisami ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), dotyczącymi właśnie procesu certyfikowania. Zgodnie z nimi przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe będą mogły uzyskać dokument potwierdzający, czy spełniają określone w art. 6 ustawy minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Posiadanie takiego certyfikatu pozwoli pracodawcom zobowiązanym do wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na obniżenie o 5 proc. ich miesięcznej wysokości.
Aby firma mogła otrzymać certyfikat, będzie musiała poddać się procedurze audytu, który będzie przeprowadzać podmiot posiadający odpowiednie zasoby organizacyjne, kadrowe oraz sprzętowe i znajdzie się w wykazie prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Szczegółowo zostały one określone we wspomnianym projekcie.
I tak, aby mógł wydawać dokumenty potwierdzające dostępność, musi mieć przynajmniej jedną osobę z tytułem architekta lub inżyniera budownictwa oraz po jednej osobie z kompetencjami i wiedzą obejmujące dostępność: architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. Co ważne, dla każdego z tych obszarów dostępności projekt rozporządzenia przewiduje różne możliwości poświadczania kwalifikacji, np. poprzez posiadanie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu, szkolenia, studiów magisterskich lub technicznych, a także prowadzenia szkoleń we wskazanym wymiarze godzin. Dodatkowo wśród kadry podmiotu dokonującego certyfikacji musi też być osoba z niepełnosprawnością ruchową, poruszająca się na wózku, osoby z niepełnosprawnościami wzroku oraz słuchu.
Kolejnym wymaganiem jest posiadanie komputera z odpowiednim oprogramowaniem, narzędzi pomiarowych oraz opracowanie metodyki weryfikowania dostępności uwzględniającej wytyczne, które znajdą się na stronie internetowej ministerstwa. Ponadto, jeśli podmiot, który chce zajmować się certyfikacją, ma minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, musi osiągać 6-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Projekt rozporządzenia określa też wzór składanego przez pracodawcę wniosku o wydanie certyfikatu dostępności. Liczy on dwie strony i firma będzie w nim podawać podstawowe dane kontaktowe i adresowe, w tym budynków i stron internetowych, dla których ma być przeprowadzony audyt. ©℗
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia