Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Zwolnienie z obowiązku opłacania tych świadczeń wymaga spełnienia określonych warunków. I tak podmiot musiał prowadzić na dzień 30 września 2020 r. jeden z określonych rodzajów działalności jako przeważającej [tabela], a także być zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r. Musiał też złożyć deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba że przedsiębiorca był zwolniony z obowiązku składania tych dokumentów). Pozostaje mu jeszcze złożenie wniosku i wykazanie, że przychód z działalności przeważającej uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40 proc. do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r. Jak informował ZUS, w przypadku gdyby przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi. ©℗
kogo dotyczy – Kody działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007