Chcący z niego skorzystać muszą spełniać określone warunki i złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek (RDZ-B6) do 31 stycznia 2021 r.

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Zwolnienie z obowiązku opłacania tych świadczeń wymaga spełnienia określonych warunków. I tak podmiot musiał prowadzić na dzień 30 września 2020 r. jeden z określonych rodzajów działalności jako przeważającej [tabela], a także być zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r. Musiał też złożyć deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba że przedsiębiorca był zwolniony z obowiązku składania tych dokumentów). Pozostaje mu jeszcze złożenie wniosku i wykazanie, że przychód z działalności przeważającej uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40 proc. do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r. Jak informował ZUS, w przypadku gdyby przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi. ©℗
kogo dotyczy – Kody działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007
• 47.71.Z ‒ sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.72.Z ‒ sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.81.Z ‒ sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
• 47.82.Z ‒ sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
• 47.89.Z ‒ sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
• 49.32.Z ‒ działalność taksówek osobowych
• 49.39.Z ‒ pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
• 56.10.A ‒ restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
• 56.10.B ‒ ruchome placówki gastronomiczne
• 56.21.Z ‒ przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
• 56.29.Z ‒ pozostała usługowa działalność gastronomiczna
• 56.30.Z ‒ przygotowywanie i podawanie napojów
• 59.11.Z ‒ działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
• 59.12.Z ‒ działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
• 59.13.Z ‒ działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
• 59.14.Z ‒ działalność związana z projekcją filmów
• 59.20.Z ‒ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
• 74.20.Z ‒ działalność fotograficzna
• 77.21.Z ‒ wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
• 79.90.A ‒ działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
• 79.90.C ‒ pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 82.30.Z ‒ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
• 85.51.Z ‒ pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
• 85.52.Z ‒ pozaszkolne formy edukacji artystycznej
• 85.53.Z ‒ pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
• 85.59.A ‒ nauka języków obcych
• 85.59.B ‒ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 86.10.Z ‒ działalność szpitalna ‒ w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
• 86.90.A ‒ działalność fizjoterapeutyczna
• 86.90.D ‒ działalność paramedyczna
• 90.01.Z ‒ działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
• 90.02.Z ‒ działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
• 90.04.Z ‒ działalność obiektów kulturalnych
• 91.02.Z ‒ działalność muzeów
• 93.11.Z ‒ działalność obiektów sportowych
• 93.13.Z ‒ działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
• 93.19.Z ‒ pozostała działalność związana ze sportem
• 93.21.Z ‒ działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
• 93.29.A ‒ działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
• 93.29.B ‒ pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 93.29.Z ‒ pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (ten kod nie obowiązuje od 1 sierpnia 2020 r., został podzielony na dwa kody, tj.: 93.29.A ‒ działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni oraz 93.29.B ‒ pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana)
• 96.01.Z ‒ pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
• 96.04.Z ‒ działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
©℗
MagSob
Podstawa prawna
• art. 1 pkt 30 lit. b ustawy z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255)