Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U. poz. 435) wymienia katalog osób, które mogą przekraczać polską granicę w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Wśród wymienionych znaleźli się m.in. cudzoziemcy upoważnieni do pracy na terytorium naszego kraju, czyli m.in. posiadający zezwolenie na pracę lub pracę sezonową, a także oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. W katalogu tym pominięto jednak członków rodzin takich obcokrajowców. Doprowadziło to do sytuacji, że niektóre konsulaty odmawiały im już samej możliwości ubiegania się o wizę.
– Odmowy miały miejsce nawet wtedy, gdy pracownik był jedynym żywicielem rodziny – wyjaśnia Michał Wysłocki, dyrektor działu prawa imigracyjnego w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, który zwrócił uwagę resortu na ten problem.
W tej sytuacji MSZ skierowało do konsulów wyjaśnienia. Resort wskazał w nich, że choć nie ma zamiaru poszerzać katalogu osób mogących przekraczać granicę RP, członkowie rodzin cudzoziemców przyjeżdżających do Polski do pracy nie są całkowicie pozbawieni możliwości przekroczenia granicy RP. Paragraf 3 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia stanowi bowiem, że możliwe jest przekroczenie granicy na podstawie indywidualnego zezwolenia wydanego przez komendanta placówki Straży Granicznej (po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej).
MSZ przypomniał, że o możliwości wjazdu na terytorium RP cudzoziemca, który jest członkiem rodziny obcokrajowca pracującego w Polsce, przesądzają uzyskanie właściwej wizy oraz decyzja komendanta placówki Straży Granicznej wydawana podczas kontroli granicznej. Decyzja ta może być pozytywna, jeśli cudzoziemiec przedstawi odpowiednie argumenty i dokumentację dowodzącą, że jego przypadek jest szczególny.
– Problem został już rozwiązany. Konsulaty niezwłocznie dostosowały się do wyjaśnień MSZ i udostępniają już terminy spotkań wizowych członkom rodzin cudzoziemców pracujących lub zamierzających pracować w Polsce – podkreśla Michał Wisłocki.