Urzędnicy mogą już walczyć o nagrody za aktywizację bezrobotnych. Minister pracy określił kryteria, które pozwolą im ubiegać się o bonusy.
Znalazły się one w Katalogu podstawowych form aktywizacji zawodowej, rozumianych jako usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy, który został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zawiera on statystyki dotyczące ubiegłorocznej działalności urzędów pracy. Będą one brane pod uwagę przy dzieleniu pieniędzy na nagrody dla najbardziej efektywnych urzędników.
Szczególnie ważny będzie wskaźnik efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej. Jest to procent osób, które w trakcie lub po zakończeniu uczestnictwa np. w stażach lub szkoleniach zostały zatrudnione, w stosunku do liczby osób, które brały w nich udział. Będą przy tym także uwzględniane tzw. wskaźniki kosztowe związane z przeprowadzeniem szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz refundacji doposażenia stanowisk pracy.
Z obwieszczenia ministra wynika, że w ubiegłym roku na podstawowe formy aktywizacji bezrobotnych wydano ponad 3 mld zł. Z kolei średnia efektywność zatrudnieniowa wyniosła 68,2 proc., a kosztowa – 11,3 tys. zł.
W tym roku zmieniają się zasady przyznawania nagród w pośredniakach. Na dodatkowe wynagrodzenia w Funduszu Pracy przeznaczone jest 7 proc. kwoty zaplanowanej na aktywizację zawodową. Do tej pory pieniądze te dzielono po równo między wszystkie urzędy pracy. W tym roku 5 proc. będzie przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń doradców klienta, a 2 proc. – na nagrody dla pracowników powiatowych pośredniaków. Mogą być one przyznawane doradcom klienta, osobom na stanowiskach kierowniczych, ale także innym zatrudnionym w urzędach. I właśnie te 2 proc. będzie dzielone między urzędy w zależności od osiąganych przez nie efektów.
W 2014 r. ich przyznanie będzie uzależnione od spełnienia przez pośredniak dwóch z trzech warunków ustawowych. Dotyczy to m.in. liczby zatrudnionych pracowników w urzędzie w przeliczeniu na przypadających bezrobotnych, liczby osób bez pracy, które znajdują zatrudnienie, wydatków poniesionych na ten cel.
295 bezrobotnych przypadało w 2013 r. średnio na jednego pracownika urzędu pracy zajmującego się aktywizacją