Resort w piśmie skierowanym do posła Jerzego Borowczaka (PO) wyjaśnia, że system ubezpieczeń społecznych nie może być traktowany „jako instrument polityki gospodarczej”. Tym samym nie jest właściwe zwiększanie rentowności firmy kosztem obniżenia poziomu zabezpieczenia społecznego osób prowadzących działalność gospodarczą.

Jednocześnie ministerstwo przypomina, że ZUS ma szerokie uprawnienia kontrolne i dyscyplinujące w stosunku do nierzetelnych przedsiębiorców. Zgodnie z art. 24 ust 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.) należności nieopłacone w terminie podlegają ściągnięciu przez ZUS w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej. Podobne możliwości sankcji mają ograny kontroli skarbowej.