Przypomina o tym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w komunikacie związanym z ustawą z 8 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 2255), nazywanej tarczą branżową 6.0. Przewiduje ona pomoc dla przedsiębiorców wykonujących działalność zgodną z kodami PKD, które są wskazane w jej przepisach. Mogą oni skorzystać np. ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za listopad br.
Uzyskanie takiej ulgi jest o tyle istotne, że dopłaty do pensji przysługują do miesięcznych kosztów płacy, do których zalicza się m.in. należności odprowadzane do ZUS. W praktyce oznacza to, że pracodawca w poz. 52 formularza INF-D-P, który jest składany razem z wnioskiem o dofinansowanie, powinien podać koszty płacy pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, których nie musi płacić. W zależności od tego, kiedy firma wypłaca wynagrodzenia, może to dotyczyć wniosku za październik (gdy pensja jest przekazywana w następnym miesiącu) lub za listopad (gdy w tym samym).
Jeśli pracodawca wystąpił do PFRON o subsydia płacowe, zanim stał się uprawniony do zwolnienia ze składek, konieczne jest złożenie korekty wniosku i załącznika INF-D-P oraz zwrócenie części dopłaty wypłaconej w nadmiernej wysokości. Co ważne, wprawdzie powinna być ona oddana wraz z odsetkami, ale w przypadku wystąpienia okoliczności, w których obowiązek zwrotu był niezależny od pracodawcy, nie są one naliczane. Pracodawca musi więc poinformować fundusz, że znalazł się w takiej sytuacji.
Reklama
Zwolnienie z opłacania składek ma też wpływ na osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, które wnioskują do PFRON o ich refundację. Jeśli taki przedsiębiorca nie musi płacić należności na ZUS na listopad, nie powinien w ogóle składać wniosku Wn-U-G do funduszu za ten miesiąc. Gdyby zaś okazało się, że osoba z własnym biznesem zawnioskowała lub otrzymała refundację za listopad wcześniej, niż uzyskała zwolnienie ze składek z ZUS, to obowiązuje ją analogiczna procedura jak pracodawców, czyli korekta wniosku i zwrot refundacji, ale bez odsetek.
Kolejną formą wsparcia z tarczy 6.0 jest dotacja w wysokości 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców z branż wymienionych w jej przepisach. PFRON zwraca uwagę, że dotacja stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce (zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej), ale jednocześnie nie jest przyznawana w odniesieniu do konkretnych kosztów kwalifikowanych, np. płacy. W efekcie nie musi być wykazywana w drukach składanych przy ubieganiu się o dopłaty do pensji. Inaczej będzie, gdy pracodawca zdecyduje się wykorzystać dotację – w całości lub części – na pokrycie kosztów płacy. Wtedy musi być uwzględniona w poz. 53 załącznika INF-D-P i może powodować zwrot zawyżonego dofinansowania.
Ponadto PFRON informuje, że na podstawie rozporządzenia ministra finansów przedłużony został termin przekazywania zaliczek na podatek dochodowy za październik, listopad i grudzień br. dla pracodawców ze wskazanych w nim branż. Fundusz uznaje, że takie odroczenie jest traktowane jako wyznaczenie nowego terminu płatności, co ma znaczenie z uwagi na to, że terminowe ponoszenie kosztów płacy jest jednym z warunków otrzymywania dopłat do pensji.