Przypomina o tym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w komunikacie związanym z ustawą z 8 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 2255), nazywanej tarczą branżową 6.0. Przewiduje ona pomoc dla przedsiębiorców wykonujących działalność zgodną z kodami PKD, które są wskazane w jej przepisach. Mogą oni skorzystać np. ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za listopad br.
Uzyskanie takiej ulgi jest o tyle istotne, że dopłaty do pensji przysługują do miesięcznych kosztów płacy, do których zalicza się m.in. należności odprowadzane do ZUS. W praktyce oznacza to, że pracodawca w poz. 52 formularza INF-D-P, który jest składany razem z wnioskiem o dofinansowanie, powinien podać koszty płacy pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, których nie musi płacić. W zależności od tego, kiedy firma wypłaca wynagrodzenia, może to dotyczyć wniosku za październik (gdy pensja jest przekazywana w następnym miesiącu) lub za listopad (gdy w tym samym).