Taką zmianę przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa z 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), czyli tzw. specustawy covidowej.
Co do zasady zgodnie z art. 15a specustawy rekompensaty z PFRON przysługują tym ZAZ, którym spadły przychody z prowadzonej działalności wytwórczej oraz usługowej i nie są w stanie pokryć z nich pensji niepełnosprawnych pracowników. Do tej pory było tak, że rekompensata obejmowała jedynie wypłacone wynagrodzenie, po zmianie będzie natomiast dotyczyć całości kosztów płacy podwładnego z dysfunkcją zdrowotną.