Od 1 grudnia emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz pobierający renty, będą mogli więcej dorobić do swojego świadczenia. Jak co trzy miesiące, także na początku grudnia zostały ogłoszone kwoty przychodu, których przekroczenie spowoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń. Kwoty te zależne są od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jeśli przychód przekracza 70 proc. tej kwoty, świadczenie jest zmniejszane, a jeśli przekracza 130 proc. – zawieszane. W przypadku emerytów lub rencistów, którzy prowadzą działalność, przychód będzie ustalany na specjalnych zasadach, zgodnie z którymi nie będzie brany pod uwagę realny przychód z działalności, lecz będą uwzględniane świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Specjalne reguły