Do 4 grudnia 2015 r. minister transportu będzie musiał skontrolować, jak w praktyce sprawdzają się przepisy kwalifikujące chętnych do pracy przy kierowaniu pociągami.
Zmieniają się procedury związane z przeprowadzaniem badań lekarskich i psychologicznych oraz zasady wydania orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się o świadectwo maszynisty. Wynikają one z przygotowanego przez ministra infrastruktury i rozwoju projektu rozporządzenia w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo zachowanie jego ważności.
Konieczność wprowadzenia zmian jest efektem nowelizacji ustawy z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, która weszła w życie 7 października 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1033). Rozszerzenie dotyczy wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o świadectwo maszynisty. Na tej podstawie kandydaci do tego zawodu już teraz muszą obowiązkowo przejść badanie wzroku, słuchu i równowagi oraz głosu (z uwzględnieniem audiogramu).
Konieczne jest także sprawdzenie ich stanu zdrowia przez neurologa. Chętny do tej pracy musi obowiązkowo przejść badania na nadużywanie alkoholu oraz branie substancji psychotropowych. Natomiast projekt rozporządzenia wskazuje, że osoby posiadające już uprawnienia do prowadzenia pociągów będą sprawdzane na nadużywanie alkoholu i narkotyków tylko w uzasadnionych sytuacjach.
Po wejściu w życie nowych przepisów zarówno kandydaci i jak już pracujący maszyniści będą musieli przejść badanie psychologiczne. W ich trakcie będą sprawdzane m.in. pamięć, uwaga, koncentracja i rozumowanie. Obowiązkowo zostaną też skontrolowane: sprawność psychomotoryczna (czas reakcji i koordynacji rąk), komunikowanie się i osobowość.
W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, w nowym dokumencie brakuje zapisów, które regulowałyby częstotliwość badań. Nie ma także informacji o zasadach uznawania orzeczeń lekarskich wydanych na podstawie kodeksu pracy. Wszystkie te kwestie zostały jednak uregulowane w ustawie o transporcie kolejowym. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji