O wydłużenie terminu na składanie wniosków o pomoc z tarczy branżowej zaapelował do wicepremiera Jarosława Gowina rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Jak już informowaliśmy, przedsiębiorcy, którzy na mocy tzw. tarczy branżowej uzyskają prawo do ulgi na ZUS za lipiec, sierpień, wrzesień, mają problem, nie będą bowiem mogli skorzystać z tej formy wsparcia do czasu zmiany przepisów (DGP nr 233/2020, „Przepisów jeszcze nie ma, a już wymagają nowelizacji”). Powód? Wyznaczony w ustawie na 30 listopada termin na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek dla nowych uprawnionych już upłynął (z wyjątkiem przedsiębiorców działających pod kodami: 55.10.Z i 79.12.Z).
Na problem zwraca też uwagę rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, wskazując, że dotyczy on przede wszystkim przedsiębiorców z branży artystycznej, którym tarcza branżowa przyznała wsparcie analogiczne do tego przewidzianego już wcześniej dla branży turystycznej. Nowi beneficjenci nie dostali jednak czasu na złożenie wniosków. Rzecznik sugeruje wydanie w tej sprawie rozporządzenia, które go wydłuży. Jego zdaniem na mocy tarczy branżowej rząd będzie miał taką możliwość.
ZUS zapowiada, że będzie przyjmował wnioski dopiero po ewentualnej zmianie przepisów, które wskażą nowy termin na ich złożenie.
Doktor Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji UW docenia próbę znalezienia szybkiego rozwiązania w tej sprawie z korzyścią dla nowych beneficjentów. W ocenie eksperta w tym wypadku jest ono jednak wątpliwe. – Przepis, który upoważnia Radę Ministrów do wydania rozporządzenia, musi określać dokładnie, co może ono regulować. W przypadku zwolnienia ze składek w tarczy wskazano, że rząd ma prawo w ten sposób rozszerzyć krąg odbiorców czy wyznaczyć inne okresy, za które przysługuje ulga. I tylko przy tej okazji może także uregulować nowy termin na złożenie wniosków – wyjaśnia.
W konsekwencji, w jego ocenie, przepis nie pozwala zmienić rozporządzeniem terminu wcześniej ustalonego w ustawie. Dlatego ekspert zaleca jednak zmianę ustawy. Pojawiła się zresztą ku temu sposobność, bowiem w Sejmie procedowany jest kolejny projekt specustawy antycovidowej.
Przedsiębiorcy, którzy poczekają na ulgę w składkach
Płatnicy prowadzący przeważającą działalność pod kodem PKD:
59.11.Z (działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych); 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi); 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych); 59.14.Z (działalność związana z projekcją filmów); 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych); 71.11.Z (działalność w zakresie architektury); 90.03.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza); 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych).
Płatnicy świadczący usługi na rzecz muzeów i działający pod kodem PKD:
79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych); 85.51.Z (pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych); 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej); 85.59 (poza szkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane); 85.60.Z (działalność wspomagająca edukację).
Etap legislacyjny
Ustawa podpisana przez prezydenta