Skarga, którą zajmował się TK, powstała na kanwie sprawy byłego wojskowego. ZUS przyznał mu prawo do emerytury częściowej. Wypłata świadczenia została jednak zawieszona ze względu na to, że od wielu lat pobiera on wojskową rentę inwalidzką z powodu wypadku mającego związek ze służbą wojskową.
Mężczyzna nie zgodził się z zawieszeniem wypłaty świadczenia emerytalnego i sprawa trafiła do sądu. Przegrał jednak zarówno w I, jak i w II instancji. W uzasadnieniu sąd apelacyjny wskazał, że art. 7 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (dalej ustawa o emeryturach wojskowych; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 586) oraz art. 95 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej ustawa emerytalna; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 53) przewidują zasadę wypłaty jednego świadczenia – niezależnie od tego, do ilu z nich uprawniony spełnia warunki.