Reklama

Jak wzrośnie minimalna stawka za godzinę na umowie zleceniu?

Od 1 stycznia 2021 roku minimalna stawka godzinowa na zleceniu wzrośnie do 18,30 zł brutto. Z kolei płaca minimalna na etacie wzrośnie do poziomu 2 800 zł brutto. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrośnie również minimalna stawka godzinowa.

W 2020 roku minimalna stawka godzinowa na zleceniu wynosi 17 zł brutto, a płaca minimalna 2 600 zł brutto.

WAŻNE! Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustanowionego odgórnie przez Radę Ministrów.

Kogo obejmuje stawka godzinowa?

Minimalną stawkę godzinową stosuje się do umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług.

Zleceniodawcą lub świadczeniobiorcą jest:

  • osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej;
  • samozatrudniony, czyli osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą jednoosobową i samodzielnie wykonują zadania, które wynikają z umowy.

WAŻNE! Minimalna stawka godzinowa nie dotyczy osób pracujących na podstawie umowy o dzieło, czy umowy agencyjnej.

Minimalna stawka godzinowa w umowie

Kwestia ustalania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług powinna być określona w umowie zawartej przez strony. W razie braku takich ustaleń, na zleceniobiorcy będzie spoczywał obowiązek przedłożenia informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług (w formie pisemnej czy też elektronicznej).

W przypadku nieprzestrzegania przez zleceniodawcę minimalnej stawki godzinowej, kara grzywny wynosi od 1 000 zł do 30 000 zł.