Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą korzystają z możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach.
Taką możliwość przewiduje art. 18a 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.). Zgodnie z nim początkujący przedsiębiorcy opłacają składki na ubezpieczenia od podstawy wymiaru wynoszącej 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Taka możliwość istnieje w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Właściciele nowych firm nie wiedzą, jednak co mają zrobić, kiedy się kończy ten okres. O wyjaśnienie wątpliwości naszego czytelnika, którego dwuletni okres skończy w połowie lipca, zwróciliśmy się do centrali ZUS.
– Jeżeli osoba spełnia warunki do opłacania ulgowych składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do lipca 2014 r., to prawo do ulgi kończy się jej z ostatnim dniem tego miesiąca – tłumaczy Radosław Milczarski z ZUS.
Po zakończeniu ulgi przedsiębiorca musi złożyć do zakładu wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczeń. W przypadku naszego czytelnika będzie to termin od 1 sierpnia 2014 r. Jednocześnie na formularzu ZUS ZWUA trzeba wskazać kod tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się cyframi 05 70 albo 05 72 (jeśli osoba ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy). Następnie od 1 sierpnia przedsiębiorca powinien zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (ewentualnie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) oraz ubezpieczenia zdrowotnego, wskazując na formularzu ZUS ZUA kod tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się cyframi 05 10 albo 05 12 (jeśli osoba jest rencistą z tytułu niezdolności do pracy). W praktyce to oznacza, że już za sierpień taka osoba powinna opłacić składki na ubezpieczenia społeczne od kwoty deklarowanej nie niższej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Przedsiębiorcy opłacający składki na preferencyjnych zasadach po upływie 24 miesięcy muszą się wyrejestrować z ZUS i ponownie zgłosić się do ubezpieczenia