Od 16 czerwca mają zacząć obowiązywać przepisy pozwalające uzyskać rodzicom z co najmniej trojgiem dzieci dokumenty uprawniające do ulg i zniżek na terenie całego kraju.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło kolejną wersję uchwały oraz projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Przewiduje on wprowadzenie ogólnopolskiej karty dużej rodziny, działającej na wzór tych, które z powodzeniem funkcjonują w samorządach.
Obsługa wydawania tych dokumentów ma być powierzona gminom jako zadanie zlecone. Początkowo rząd planował, że mają je drukować według wzoru określonego w załączniku do projektowanego rozporządzenia. Z nowej jego treści wynika, że za produkcję blankietów kart i ich personalizację będzie odpowiadać MPiPS (wybrany przez nie podmiot). Gminy będą więc przyjmować wnioski, za pomocą specjalnego systemu teleinformatycznego przekazywać dane potrzebne do wydania karty, a potem gotowe dokumenty wydawać członkom rodziny wielodzietnej.
W kolejnej wersji projektu nie ma też zapisu uniemożliwiającego powierzenie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta realizacji programu ośrodkowi pomocy społecznej.
– To dobrze, że przyjęto takie rozwiązanie, bo gminy same wiedzą, która ich jednostka najlepiej zajmie się przyjmowaniem wniosków i wydawaniem kart – uważa Lidia Chamarczuk, doradca prezydenta Torunia ds. edukacji i polityki społecznej.
Zwraca jednak uwagę na doświadczenia z niektórymi gminnymi kartami dużych rodzin, które pokazują, że rodziny niekorzystające z pomocy społecznej mniej chętnie ubiegały się o ten dokument, gdy musiały składać wniosek w ośrodku.
Ponadto doprecyzowane zostały przepisy dotyczące sprawozdań, m.in. o liczbie wydanych kart i rodzin korzystających z programu. Będą one przekazywane wojewodom po każdym półroczu (do 15 sierpnia i 15 lutego).
15,95 mln zł ma w tym roku kosztować rządowy program dla rodzin wielodzietnych
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów