Samorządy otrzymają w 2020 r. pieniądze z Funduszu Pracy (FP) na wynagrodzenia zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy (PUP) oraz na nagrody dla osiągających najlepsze wyniki w aktywizacji bezrobotnych.
Tak wynika z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r. Jednym z jego elementów jest nowelizacja przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.). Do tej pory było tak, że powiaty otrzymywały dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz odprowadzonych od nich składek na ubezpieczenia społecznie pracowników PUP wykonujących zadania określone we wspomnianej ustawie. W ostatnich latach takie dodatkowe wsparcie z pieniędzy Funduszu Pracy nie było wpisane do przepisów ustawy na stałe, ale było wprowadzane na dany rok na mocy tzw. ustawy okołobudżetowej. Analogicznie będzie też w 2020 r.
Projekt przewiduje, że na pokrycie kosztów wynagrodzeń przeznaczonych zostanie 8 proc. kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie art. 109 ust. 7 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. na realizację projektów współfinansowanych z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
W ten sposób do samorządów trafi w sumie 148,61 mln zł, a więc trochę mniej niż w tym roku, kiedy było to 149,2 mln zł. Projekt zakłada, że pieniądze dla danego PUP zostaną przekazane w wysokości proporcjonalnej do jego udziału w wydatkach ogółem poniesionych w skali całego kraju w 2018 r. na programy na rzecz promocji zatrudnienia.
Ponadto tak jak w poprzednich latach, również w 2020 r. zarezerwowana została dodatkowa pula pieniędzy z FP na finansowanie nagród oraz odprowadzonych od nich składek do ZUS dla pracowników zatrudnionych w pośredniakach, które są najskuteczniejsze w aktywizowaniu bezrobotnych. Projekt ustawy wskazuje, że środki te będą przyznawane na takich samych zasadach jak w 2019 r. Szansę na ich uzyskanie będą więc miały te PUP, które osiągną wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyższy niż średni krajowy, a wskaźnik efektywności kosztowej będą miały niższy od przeciętnego dla całego kraju. Wnioski o pieniądze na nagrody powiaty będą mogły składać za pośrednictwem marszałka województwa do 30 czerwca 2020 r.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przed pierwszym czytaniem w Sejmie