Do 31 maja do wpłacenia pierwszej raty na rachunek funduszu zobowiązani są prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a także pracodawcy prywatni, jeśli zdecydowali się na utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Rata, którą trzeba wpłacić do końca maja wynosi 75 proc. odpisu podstawowego. Uzupełniającą transzę wpłaca się do 30 września.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na odrębnym rachunku bankowym.

Na co można przeznaczyć środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracodawcy mogą wypłacać pracownikom świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego (środki z funduszu można przeznaczyć np. na ośrodki wczasowe i kolonijne, obiekty sportowo-rekreacyjne i kulturalne oraz żłobki czy przedszkola). Pracodawcy mogą także udzielać pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej) oraz zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.

Ile trzeba zapłacić?

Coroczny odpis podstawowy naliczany jest w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. W celu wyliczenia jego wartości należy zsumować przeciętne liczby osób pracujących w odrębnych miesiącach i wynik podzielić przez 12. Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego pracującego w normalnych warunkach wynosi 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w konkretnym okresie podanym w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Z kolei w przypadku pracownika młodocianego, wartość jego odpisu podstawowego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim 6%, a w trzecim 7% przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast odpis na pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze tworzy się w wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia. Wreszcie na pracownika niepełnosprawnego oraz emeryta lub rencistę uprawnionego do opieki socjalnej wysokość odpisu może być podniesiona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia.

W 2014 r. bazą do wyliczenia odpisu podstawowego jest przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza 2010 r., równe 2917,14 zł. A zatem, np. odpis na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach wynosi 1093,93 zł, na osobę wykonującą pracę w szczególnych warunkach - 1458, 57 zł, a na uczącego się w trzecim roku nauki 204,20 zł.

Przykład

Pracodawca, który zatrudnia 20 pracowników w pełnym wymiarze czasu, jednego na ½ etatu i pięciu młodocianych w trzecim roku nauki, na rachunek bankowy ZFŚS będzie musiał wpłacić:
1093,93 zł x 20,5 = 22425,57 zł
204,20 zł x 5 = 1021 zł

(22425,57 zł + 1021 zł) x 75% = 17584,92 zł – wpłata do 31 maja
(22425,57 zł + 1021 zł) – 17584,92 zł = 5861,65 zł – wpłata do 30 września

Katarzyna Miazek, Tax Care