Kombatanci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc finansową. Z 37 do 51 proc. wzrasta także ulga na przejazdy w Polsce.
Zmieniają się zasady przyznawania pomocy osobom poszkodowanym w czasie walki o niepodległość. Nowe rozwiązania wprowadziła ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 496). Na jej podstawie uprawnieni mogą kupować tańsze bilety jednorazowe autobusowe i na przejazdy PKP. Uprawnienia te obecnie przysługują tylko emerytom, rencistom, inwalidom lub pobierającym uposażenie sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz wdowom lub wdowcom po takich osobach.
Prawo do zakupu biletu za 49 proc. jego ceny dotyczy przejazdów komunikacją krajową w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych. Taka sama ulga przysługuje kombatantowi, który korzysta z publicznej międzymiastowej komunikacji autobusowej (zwykłej i przyspieszonej). Natomiast w miejskich środkach transportu obowiązuje 50-proc. zniżka przy zakupie biletów.
Uprawnieni, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, zyskali również możliwość otrzymania pomocy pieniężnej. Środki będą wypłacane za pośrednictwem gmin i mogą być przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego lub przedmiotów ortopedycznych. Za takie wsparcie można także wyremontować mieszkanie, które zostanie dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Kombatanci oraz represjonowani mają także możliwość ubiegania się o sfinansowanie im pomocy pielęgnacyjnej. Takie wsparcie w pierwszej kolejności będzie przyznane osobom, które ukończyły 85 lat (wcześniej 75 lat).
Równocześnie zostało wprowadzone kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pieniędzy. Tego typu pomoc będzie możliwa, jeżeli dochód osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo nie przekracza 220 proc. minimalnej emerytury (obecnie jest to kwota 1857,79 zł). Tylko kombatant lub represjonowany pobierający rentę inwalidy wojennego lub wojskowego mogą osiągać wyższe przychody. Jednak nie mogą one przekroczyć 300 proc. minimalnej emerytury (czyli 2533,35 zł). W przypadku gdy uprawniony prowadzi gospodarstwo domowe z innymi członkami rodzinny, dochód na osobę nie może przekraczać 150 proc. najniższej emerytury (czyli 1266,66 zł). Okresowa pomoc pieniężna jest przyznawana do czasu ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jej przyznania, jednak nie dłużej niż do końca terminu określonego w decyzji przyznającej wsparcie.
Etap legislacyjny
Weszła w życie 18 maja 2014 r.