8 lipca sędziowie orzekną, czy gminy będą wypłacać osobom zajmującym się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny zaległy dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, przysługujący za okres styczeń–czerwiec 2013 r.
Na ten dzień wyznaczony został termin rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (sygn. akt P 33/13). Dotyczy ono art. 12 ust. 1 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548). Przewidywał on, że od stycznia do końca czerwca 2013 r. osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymywały specjalny dodatek do niego w wysokości 100 zł.
Jednocześnie wspomniany przepis wskazywał, że był on wypłacany tylko tym opiekunom, którzy spełniali warunki do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego, już na podstawie nowych, wprowadzonych od początku 2013 r. przesłanek. W konsekwencji dodatek otrzymywali rodzice wychowujący niepełnosprawne dzieci, natomiast osoby zajmujące się dorosłym krewnym z uszczerbkiem na zdrowiu były go pozbawione. Ponadto był on wypłacany w trwającym pół roku okresie przejściowym, bo po jego zakończeniu – od lipca 2013 r. – wysokość świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców wzrosła na stałe do kwoty 620 zł, a pozostali opiekunowie w ogóle go zostali pozbawieni.
– Osoby z niepełnosprawnymi dziećmi miały już wcześniej wypłacane dodatki, tyle że podstawą ich przyznania było rządowe rozporządzenie – mówi Elwira Kochanowska-Pięciak, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
Zdaniem WSA brak dodatku dla osób mających pod opieką pełnoletniego krewnego może stanowić naruszenie konstytucyjnych zasad równości i sprawiedliwości społecznej.
Z tymi zarzutami nie zgadza się Prokuratura Generalna, która w swoim stanowisku wskazuje, że wspomniany art. 12 ust. 1 jest zgodny z ustawą zasadniczą. Nie podziela ona też poglądu sądu o konieczności jednakowego traktowania w okresie przejściowym wszystkich uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w odniesieniu do dodatku.
– Zaskarżona regulacja miała zapewnić utrzymanie dodatkowego wsparcia w wysokości 100 zł dla uprawnionych otrzymujących je w ramach obowiązującego do końca 2012 r. programu rządowego – wyjaśnia Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego.
Dodaje, że wydaje się zrozumiałe, że specjalną pomoc kieruje się do osób, które według nowych przepisów powinny otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne. Natomiast tym podmiotom, które prawo do niego tracą, zapewnia się jedynie czasowe utrzymywanie wsparcia w dotychczasowej wysokości.