Na obliczenie zasiłków wpływ ma przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek. W miesiącu, w którym ono nastąpiło, trzeba zastosować inny niż 13,71-proc. wskaźnik potrąconej na ubezpieczenia należności
Pracodawca ma obowiązek naliczać i odprowadzać składki na obowiązkowe ubezpieczenia swoich pracowników. Zatem musi bardzo dobrze znać przepisy regulujące podleganie ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnym oraz naliczanie i odprowadzanie składek na inne fundusze. Pracodawca może być też zobligowany do naliczenia i wypłaty zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa. Wykonanie tych zadań może powierzyć wykwalifikowanemu pracownikowi bądź firmie zewnętrznej specjalizującej się w tego typu usługach. Jednak ciężar odpowiedzialności za nieprawidłowe naliczenie i odprowadzenie składek spoczywa na płatniku albo osobie działającej w jego imieniu. Nie dopełnienie obowiązków podlega karze grzywny nawet do 5000 zł.

Przychód w rozumieniu ustawy