Awansowanie funkcjonariusza wiąże się z odbyciem przez niego odpowiedniego szkolenia zawodowego. W przypadku braku postępów w nauce może być jednak z niego usunięty.
W celu podniesienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz pogłębienia wiedzy funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego (SWW) odbywają szkolenia organizowane i prowadzone przez Centrum Kształcenia SWW lub przez inną jednostkę organizacyjną.
Uczestniczący w kursie może być z niego odwołany, a także odsunięty. Pierwszy z wymienionych przypadków może nastąpić tylko wówczas, gdy wymaga tego interes służby albo sytuacja osobista słuchacza. Rozkaz personalny o odwołaniu wydaje szef Służby Wywiadu Wojskowego na wniosek kierownika jednostki, w której funkcjonariusz pełnił służbę przed skierowaniem na szkolenie, albo na wniosek komendanta CK SWW lub kierownika innej jednostki organizującej kurs. Ponowne skierowanie danej osoby na szkolenie może nastąpić w każdym czasie, jeżeli program dokształcania tego nie uniemożliwia.
Z kolei usunąć funkcjonariusza można za:
- brak postępów w nauce stwierdzonych ocenami niedostatecznymi,
- jeżeli bez usprawiedliwienia nie przystąpił w wyznaczonym terminie do zaliczenia albo egzaminu cząstkowego,
- opuszczenie bez usprawiedliwienia co najmniej jednego dnia szkolenia,
- rażące naruszenie dyscypliny służbowej.
Rozkaz personalny o usunięciu słuchacza wydaje szef SWW na wniosek komendanta CK SWW albo kierownika innej jednostki organizującej szkolenie. Ponowne skierowanie (za wyjątkiem szkolenia na pierwszy stopień podoficerski) może nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku od daty usunięcia.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra obrony narodowej z 17 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 535).