Po raz pierwszy w wyborach do Parlamentu Europejskiego osoby z dysfunkcjami będą mogły głosować korespondencyjnie.
Terminarz niepełnosprawnego wyborcy / Dziennik Gazeta Prawna
Gminy do 18 maja muszą przesłać pakiet wyborczy zgłaszającym chęć skorzystania z tego uprawnienia. Obecnie Sejm pracuje nad projektem nowelizacji kodeksu wyborczego, który zakłada rozszerzenie możliwości głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców.

Kartę dostarczą do domu

Głosowanie korespondencyjne polega na tym, że wyborca na swój wniosek otrzymuje przed dniem wyborów kartę do głosowania (oraz ewentualnie inne niezbędne materiały), którą po wypełnieniu przekazuje na adres właściwego organu wyborczego. Z tego prawa mogą skorzystać m.in. osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Chęć skorzystania z takiego ułatwienia wyborca niepełnosprawny musi zgłosić do gminy. Ma na to czas do 5 maja. Zgłoszenia może dokonać osobiście, telefonicznie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Do zgłoszenia należy dołączyć m.in. kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano telefonicznie, trzeba pamiętać o przekazaniu orzeczenia urzędowi gminy. Wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie w obwodzie właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Tylko do rąk własnych

Urząd gminy musi nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, czyli do 18 maja, doręczyć do rąk własnych głosującego pakiet wyborczy, po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.
W skład pakietu wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie, instrukcja i ewentualnie nakładka w alfabecie Braille’a, gdy głosujący zażądał jej przesłania.
Na karcie wyborca oddaje głos w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części dokumentu. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.
Po oddaniu głosu kartę należy umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i ją zakleić.
Następnie trzeba ją włożyć do koperty zwrotnej z adresem obwodowej komisji wyborczej. W niej należy także umieścić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Trzeba pamiętać o wpisaniu tam miejscowości i daty jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub brak podpisu spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników wyborów.
Kopertę zwrotną należy zakleić i wysłać pocztą. Wyborca może też, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć ją do obwodowej komisji wyborczej, której adres widnieje na kopercie.