Osoby, które chcą służyć w NSR, będą mogły drogą elektroniczną wysłać wniosek o zawarcie kontraktu z armią. Z kolei uczniowie klas wojskowych w skróconym trybie zostaną rezerwistami.
Reklama

Czy macierzyństwo skutkuje zerwaniem współpracy z armią

Reklama
Pielęgniarka pracuje w samorządowym szpitalu i należy do NSR w ramach przydziału kryzysowego. Po dwóch latach kontraktu zaszła w ciążę. Czy musi pożegnać się ze służbą w tej formacji?
NIE. W stosunku do kobiet, które złożyły wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR, podpisały go albo pozostają na przydziale kryzysowym, obowiązek służby wojskowej ulega jedynie zawieszeniu na okres ciąży oraz na czas 6 miesięcy po porodzie. Takie wyłączenie dotyczy też kobiet, które złożyły wniosek o powołanie do służby przygotowawczej. Nie muszą ponownie przechodzić całej procedury przyjęcia do NSR i podpisywać na nowo stosownej umowy z wojskiem.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 8 ustawy z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (czeka na podpis prezydenta).

Czy e-mail potwierdza gotowość do służby wojskowej

Były żołnierz, który 10 lat temu odbywał zasadniczą służbę wojskową, chciałby wstąpić do NSR i otrzymać przydział kryzysowy. Czy wniosek o zawarcie kontraktu może wysłać drogą elektroniczną?
TAK. Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu z armią na wykonywanie obowiązków w ramach NSR. Ten może być zawarty z żołnierzem w czynnej służbie oraz pełniącym zawodową służbę wojskową lub kandydacką. Zainteresowany przystąpieniem do NSR musi złożyć wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu. Zgodnie z ostatnią nowelizacją przepisów można to zrobić, wykorzystując drogę elektroniczną. Wcześniej ustawa wskazywała, że pisemny wniosek musi być złożony u komendanta.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 10 ustawy z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (czeka na podpis prezydenta).

Czy niedotrzymanie terminu uruchamia na nowo procedurę

Pracownik firmy transportowej, który służył w armii, złożył wniosek do wojskowej komendy uzupełnień o zawarcie kontraktu na służbę w NSR. Nie stawił się we skazanym terminie na badania przed komisją lekarską. Czy musi ponownie składać wniosek?
TAK. Były żołnierz, który chce służyć w NSR, jeśli się rozmyśli, może powiadomić wojskową komendę uzupełnień o wycofaniu wniosku o zawarcie kontraktu. Odmowa poddania się badaniom lekarskim, psychologicznym lub niestawienie się w określonym terminie w wojskowej komisji lekarskiej, pracowni psychologicznej lub w jednostce są równoznaczne z wycofaniem wniosku.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 10 ustawy z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (czeka na podpis prezydenta).

Czy komendant powiadomi szefa o ćwiczeniach

Były żołnierz jest zatrudniony na stanowisku kierowcy ciężarówki. Chciałby wstąpić do NSR, ale obawia się, że jego przełożony będzie się denerwował, bo nie otrzyma informacji z armii o jego ewentualnej nieobecności spowodowanej ćwiczeniami. Czy wojsko musi powiadomić pracodawcę o terminie pobytu pracownika w jednostce?
TAK. Wojskowy komendant uzupełnień na podstawie nowych przepisów będzie zobowiązany do powiadamiania pracodawcy o powołaniu pracownika do czynnej służby wojskowej. W przypadku ćwiczeń komendant będzie powiadamiał pracodawcę o dniach, w których będą się one odbywać. Szef dostanie też informację o zmianach w terminach ich przeprowadzenia. Pracownik w ciągu roku może być do 30 dni powołany na tego rodzaju ćwiczenia. O nieobecności pracownika wojsko nie będzie informowało tylko w wyjątkowych sytuacjach. Dotyczy to przypadków służby pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz gdy powołanie następuje w trybie natychmiastowego stawiennictwa.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 11 ustawy z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (czeka na podpis prezydenta).

Czy można zrezygnować z kontraktu z dnia na dzień

Żołnierza NSR kontrakt z armią wiąże jeszcze przez kolejny rok. Nagle zachorowała mu matka. Czy wojsko pozwoli na wcześniejsze zakończenie współpracy?
TAK. Kontrakt na służbę w NSR wygasa w przypadku uchylenia np. przez dowódcę lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego (np. z powodu utraty obywatelstwa polskiego). Do rezygnacji dochodzi m.in., jeśli żołnierz nie przyjmie przydziału kryzysowego w określonym terminie. W jego trakcie może również zrezygnować, tylko musi napisać stosowny wniosek i go uzasadnić. Co więcej, armia nie nakłada sankcji finansowych na żołnierzy NSR, którzy z różnych przyczyn decydują się na przerwanie współpracy. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami przedłużenie okresu obowiązywania kontraktu lub zmiana stanowiska służbowego nie wymagają zawarcia kolejnego kontraktu. Wystarczy zwykły aneks do umowy. Dzięki temu żołnierz unika powtarzania na nowo całej procedury. Nowe przepisy przewidują także, że żołnierz, który odbywa służbę przygotowawczą w celu wstąpienia do NSR, możne być z niej zwolniony na jego pisemny wniosek złożony drogą służbową. Musi on być uzasadniony szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi. Do zwolnienia z takiej służby może też dojść, gdy w jej trakcie żołnierz nie uzyska zadowalających wyników w nauce lub nie zaliczy egzaminów prowadzonych zgodnie z programem szkolenia. Przerwanie służby przygotowawczej nie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów uczestnictwa w szkoleniu.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 10 ustawy z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (czeka na podpis prezydenta).

Czy nauka o wojsku przyspiesza wstąpienie do NSR

Uczeń liceum uczęszczał do klasy wojskowej. W tym roku przystępuje do matury i po jej zdaniu chciałby wstąpić do NSR. Chce kształcić się na podoficera. Ma nadzieję, że służba przygotowawcza z uwagi na profil jego klasy nie będzie trwała pięć miesięcy tylko krócej. Czy doświadczenie wyniesione ze szkoły wojskowej może skrócić przygotowania?
TAK. Co do zasady czas trwania służby przygotowawczej, po której można wstąpić do NSR, dla żołnierza kształcącego się na oficera trwa do sześciu miesięcy, na podoficera – do pięciu miesięcy, a dla szeregowego – do czterech miesięcy. Z kolei służba przygotowawcza dla studentów uczelni może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych. Ostatnie zmiany uchwalone przez Sejm zakładają, że okres służby przygotowawczej może być skrócony. Wciąż ukończenie np. szkoły ponadgimnazjalnej, w której działała klasa wojskowa, nie daje gwarancji na możliwość służby w armii zawodowej. Co więcej, absolwenci takich placówek nie mogą być traktowani na preferencyjnych warunkach przy naborze. Ostatnia nowelizacja wprowadziła jednak pewne udogodnienie dla kandydatów do NSR. Przewidują one, że czas trwania służby przygotowawczej w przypadku absolwentów szkół realizujących np. programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego, a także edukacji na rzecz bezpieczeństwa może być ograniczony – stosownie do regulaminu kształcenia tej służby. Jest to możliwe pod warunkiem zawarcia porozumienia w tej sprawie przez szkołę lub organizację pozarządową z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia. Porozumienie wymagać będzie jednak zatwierdzenia przez szefa Sztabu Generalnego WP.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 17 ustawy z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (czeka na podpis prezydenta).

Czy przydział kryzysowy trwa maksymalnie 15 lat

Żołnierz NSR służy w tej formacji już kilka lat. Od początku przynależności do niej posiadał przydział kryzysowy. Gdy wstępował do służby, dowódca informował go, że jego kontrakt z wojskiem będzie mógł maksymalnie trwać 15 lat. Czy po tym okresie musi pożegnać się z armią?
NIE. W ostatniej nowelizacji zrezygnowano ze wskazywania maksymalnego okresu pełnienia takiej służby. Pozostało tylko rozwiązanie, które przewiduje, że kontrakt będzie wciąż zawierany na okres od dwóch do sześciu lat. Po tym czasie może być ponawiany. Kontraktu nie będzie można jednak zawierać, jeśli np. szeregowy służący w NSR ukończy 50 lat, a podoficer i oficer 60 lat. W takich przypadkach, nawet jeśli np. kontrakt miałby trwać jeszcze przez rok, a żołnierz przekroczyłby wspomniany wiek, umowa wygasłaby z mocy prawa.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 21 ustawy z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (czeka na podpis prezydenta).

Czy ochotnik do NSR musi wszystko udokumentować

Kandydat do służby przeglądał warunki, jakie musi spełnić, żeby do niej wstąpić. Wśród nich był wymóg niekaralności. Czy w związku z tym musi przedstawić w tej sprawie stosowny dokument?
NIE. Resort obrony narodowej już w 2011 r. przy okazji nowelizacji rozporządzenia w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach NSR zrezygnował z części dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku. Ochotnicy nie muszą dołączać życiorysu, skróconego odpisu aktu urodzenia, uwierzytelnionej kopii świadectwa pracy. Nie muszą też okazywać oryginału aktualnej informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego. W przypadku tego ostatniego dokumentu kandydat tylko we wniosku musi wpisać, że nie był karany za przestępstwa umyślne. Stosownej weryfikacji dokonuje armia. Kandydat nie musi też przedstawiać zaświadczenia o zatrudnieniu.
Podstawa prawna
Par. 2 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz.U. nr 87, poz. 562 ze zm.).