Zmieniając miejsce zatrudnienia warto podpisać umowę przedwstępną zwaną czasem promesą zatrudnienia. Taki dokument zabezpiecza zarówno interesy przyszłego pracownika, jak i pracodawcy, który zamierza go zatrudnić.

Umowa przedwstępna to kontrakt, w którym strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy o pracę. Najczęściej taka sytuacja występuje w sytuacji, gdy pracownik zmienia miejsce zatrudnienia i zanim rozpocznie pracę w nowym miejscu znajduje się w okresie wypowiedzenia w związku z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym pracodawcą.

Kształt umowy przedwstępnej nie jest bezpośrednio określony w Kodeksie pracy a zasady jej zawierania reguluje Kodeks cywilny w Art. 389. Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej - w tym wypadku umowy o pracę.

Sprawdź co powinna zawierać umowa o pracę

Umowa przedwstępna powinna zawierać przewidywany przez strony termin podpisania właściwej umowy o pracę. Jeśli w ciągu roku od podpisania umowy przedwstępnej strony nie wyznaczą terminu zawarcia umowy o pracę - nie można żądać jej zawarcia.

Co w sytuacji gdy któraś ze stron uchyla się od podpisania umowy o pracę? Jeśli potencjalny pracownik odmawia nawiązania stosunku pracy, pracodawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy o pracę, lecz jedynie żądanie naprawienia ewentualnie poniesionej szkody. Takie żądanie może również sformułować pracownik, w sytuacji, gdy potencjalny pracodawca odmawia podpisania przyrzeczonej umowy. W tym wypadku można się starać o zwrot utraconych zarobków wskutek pozostawania bez zatrudnienia - odszkodowanie nie może jednak przekraczać wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę na stanowisku, którego miała dotyczyć umowa. Obie strony mogą się również zabezpieczyć poprzez określenie w umowie przedwstępnej wysokości kary umownej.

Pracodawca może odmówić podpisania umowy o pracę, gdy obiektywnie nie ma takiej możliwości. Obie strony powinny też pamiętać, że roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym przyrzeczona umowa miała być zawarta.