Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, chce, aby Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uzupełniło swoje stanowisko w sprawie zasad uzyskiwania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowego).
Zdaniem rzecznika konieczne jest przesądzenie, czy członkiem rodziny osoby samotnie wychowującej dziecko jest też drugi z rodziców, który nie bierze udziału w jego wychowaniu. Niektóre gminy odmawiają bowiem przyznania becikowego osobom, które deklarują, że są samotnymi opiekunami. Domagają się od nich przedstawienia zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu drugiego rodzica. Bez tego dokumentu pozostawiają ich wnioski bez rozpatrzenia.
Marek Michalak przywołuje wcześniejsze stanowisko resortu pacy, z którego wynika, że przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456) nie uzależniają ustalenia prawa do becikowego od wpisania do składu rodziny drugiego z opiekunów. Ten warunek odnosi się tylko do zasiłku na dziecko. Ponieważ dla części samorządów dalej nie stanowi ono podstawy do przyznania świadczenia, rzecznik wystąpił do MPiPS o rozszerzenie argumentacji prawnej na poparcie tego stanowiska.