Pracodawcy, który zatrudnia pracownika należącego do Narodowych Sił Rezerwowych łatwiej będzie uzyskać rekompensatę za jego wyjazd na ćwiczenia wojskowe. Na złożenie wniosku będzie miał trzy miesiące, a nie jak obecnie miesiąc.

Takie zmiany przewiduje ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych oraz niektórych innych ustaw, która została przyjęta przez Senat. Do ustawy zgłoszono dziewięć poprawek o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Ustawa trafi więc ponownie do Sejmu.

Ułatwić służbę

Do nowelizacji ustawy wprowadzono szereg rozwiązań ułatwiających żołnierzom służbę w Narodowych Sił Rezerwowych. W myśl znowelizowanych przepisów procedura sprawdzająca wobec żołnierza rezerwy nie zostanie ponownie uruchomiona np. w razie zmiany stanowiska lub stopnia. W takiej sytuacji nie będzie też konieczne podpisywanie nowego kontraktu. Dla kobiet przewidziano możliwość zawieszenia przydziału kryzysowego w trakcie służby w NSR na czas ciąży i bezpośrednio po porodzie. W ustawie uchylono też limit 15 lat na posiadanie przydziału kryzysowego w NSR. Jedynym ograniczeniem w tego typu służbie ma być wiek ochotnika. W korpusie szeregowych ma on wynosić 50 lat, a w przypadku podoficerów i oficerów – o 10 lat dłużej.

Ponadto na podstawie nowelizacji minister obrony narodowej ma wydać specjalne rozporządzenie, w którym opublikowany zostanie aktualny wykaz kwalifikacji przydatnych w wojsku. Żołnierz NSR po trzech latach służby będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy za ich nabycie. Żołnierz może ubiegać się o ich wcześniejszą wypłatę, pod warunkiem że zobowiąże się do jej oddania w razie przerwania kontraktu.

Nowa ustawa wprowadza także zmiany w wypłacaniu uposażenia osobom, które odbyły służbę przygotowawczą, a następnie wstępują do NSR. Obecnie ochotnicy otrzymują je z góry. Natomiast po wejściu w życie nowelizacji świadczenie będzie przysługiwało dopiero po każdym zakończonym miesiącu szkolenia. Dzięki temu wojsko wykluczy nadużycia, które obecnie mają miejsce (dotyczy to przypadków pobierania uposażenia i nieprzystępowania do szkolenia).

Czym są Narodowe Siły Rezerwowe?

Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe. Jest to wyselekcjonowany zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa.

Żołnierzami rezerwy są osoby, które złożyły przysięgę wojskową i zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej.

Obecna struktura etatowa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej czasu pokoju zawiera wyłącznie stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych, w które wpisane jest do 20 tys. stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy NSR.

O przyjęcie do NSR wystąpiło od 2010 r. ponad 30 tys. osób. Na kontrakty przyjęto ponad 27 tys. żołnierzy. 11 tys. osób przeszło do służby zawodowej, obecnie NSR liczą 10 tys. żołnierzy rezerwy.

Etap legislacyjny: skierowane do Sejmu.