Planowane zmiany zasad opłacania składek od umów-zleceń spowodowały, że przedsiębiorcy szukają sposobów na ograniczenie kosztów zatrudnienia. Takie możliwości istnieją w przypadku danin na rzecz Funduszu Pracy (FP). Obowiązujące przepisy umożliwiają bowiem zwolnienie z nich.

Centrala ZUS wyjaśnia, że zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) obowiązkową daninę na ten fundusz płaci się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przy czym w przypadku osób pracujących u różnych pracodawców obowiązek opłacania składek na FP powstaje, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę ich wymiaru wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie. Przymus odprowadzania składek na ten fundusz pojawia się dopiero, gdy wykonujący pracę obowiązkowo (a nie dobrowolnie) podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Nie muszą ich opłacać także osoby fizyczne prowadzące małe firmy, które nie zatrudniają żadnych pracowników, tylko zleceniobiorców.

ZUS wskazuje, że pracodawcy nie płacą składek na FP za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego (w tym z części dodatkowej), urlopu na warunkach macierzyńskiego oraz rodzicielskiego lub wychowawczego. Zwolnienie obejmuje okres 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z danego rodzaju urlopu.

Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez rok, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za pracowników, którzy ukończyli 50 lat i przez 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy.

Zakład przypomina także, że obowiązek odprowadzania składek dotyczy tylko osób, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Konieczności ponoszenia danin na Fundusz Pracy nie mają także przedsiębiorcy należący do Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczpospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakłady aktywności zawodowej. Zwolnienia te dotyczą pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Problem opłacania składek na Fundusz Pracy jest wyjątkowo ważny dla ubezpieczonych. Osoby, które stracą pracę, mogą się bowiem ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych tylko wówczas, jeśli te daniny były płacone od płacy minimalnej. Dlatego ZUS zwraca uwagę, że jeśli ktoś sam opłaca za siebie składki na ubezpieczenie społeczne, w tym na FP, to – ze względu na to, że się one sumują – powinien poinformować o tym każdego swojego pracodawcę lub terenową jednostkę organizacyjną ZUS.