Zawieszenie postępowania w zależności od przyczyn można podzielić na obligatoryjne i fakultatywne. To pierwsze ma miejsce z urzędu w przypadku: • śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela; • gdy w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie; • gdy strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu; • ogłoszenia upadłości strony, a spór dotyczył przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości. Należy wskazać, że śmierć pełnomocnika procesowego nie jest wymieniona przez przepisy procedury cywilnej jako podstawa zawieszenia postępowania, jednakże w takiej sytuacji może się ono toczyć dalej dopiero po wezwaniu strony, która nie stawiła się na rozprawę. Wezwanie doręcza się stronie w miejscu jej rzeczywistego zamieszkania, zawiadamiając ją równocześnie o śmierci pełnomocnika procesowego. Jeżeli zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych jest obowiązkowe, w przypadku śmierci adwokata lub radcy prawnego, skreślenia z listy adwokatów lub radców prawnych, utraty możliwości wykonywania zawodu albo utraty zdolności procesowej, sąd zawiesza postępowanie z urzędu, wyznaczając odpowiedni termin do wskazania innego adwokata lub radcy prawnego, i po upływie tego terminu podejmuje postępowanie. Postępowanie ulega także zawieszeniu z mocy prawa w razie zaprzestania czynności przez sąd wskutek siły wyższej (np. na skutek klęski żywiołowej). Oprócz przypadków obligatoryjnego zawieszenia postępowania sąd pracy może także podjąć taką decyzję jeżeli: • rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego; • osoba trzecia wystąpiła przeciwko obu stronom z interwencją główną; • rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej; • ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej; • obie strony nie stawią się na rozprawie oraz w razie niestawiennictwa powoda, gdy powód nie żądał rozpoznania sprawy w jego nieobecności, a pozwany nie zgłosił wniosku o rozpoznanie sprawy; • na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Jeżeli postępowanie karne, dyscyplinarne lub administracyjne nie jest jeszcze rozpoczęte, a jego rozpoczęcie zależy od wniosku strony, sąd wyznaczy termin do wszczęcia postępowania, w innych wypadkach może zwrócić się do właściwego organu. Sąd może również zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron. Podjęcie zawieszonego postępowania następuje przez sąd z urzędu lub na wniosek stron. Sąd podejmuje postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia.