Zgodnie z art. 15g ust. 1 ustawy o tarczy antykryzysowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) przedsiębiorca ma prawo do świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. Z przepisu tego nie wynika, jaki ma być czas przestoju lub okres wykonywania pracy w obniżonym wymiarze ani to, że w ramach jednego miesiąca pracownik może częściowo przebywać na przestoju, a częściowo wykonywać pracę w pełnym lub obniżonym wymiarze. A jednak są cztery ważne powody, dla których w przestrzeni publicznej dominuje wykładnia odmienna.
■ Po pierwsze to ust. 6 i 8 w tej części, w której odnoszą się do wynagrodzenia minimalnego. To ostatnie sugeruje bowiem, że przedmiotem dofinansowania są pełne i jednorodne okresy miesięczne. Innymi słowy, przestój przez cały miesiąc lub obniżony wymiar czasu pracy przez cały miesiąc.