Minimum 10 godzin tygodniowo zajęć służących poprawie funkcjonowania oraz zwiększaniu zaradności swoich mieszkańców będą musiały zapewnić domy pomocy społecznej (DPS).
Ich prowadzenie przewiduje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U. poz. 250). Jego wydanie było konieczne, ponieważ poprzednie przepisy z tego zakresu przestały obowiązywać z końcem ubiegłego roku.
Rozporządzenie jest skierowane do domów pomocy społecznej przeznaczonych dla osób przewlekle chorych psychicznie, dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Celem prowadzonej w tych placówkach rehabilitacji społecznej jest poprawa funkcjonowania ich podopiecznych, wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności. Zgodnie z rozporządzeniem w ramach rehabilitacji odbywać się będą zajęcia terapeutyczne, ruchowe, z psychologiem oraz przygotowujące do podjęcia zatrudnienia. Mogą mieć formę indywidualnych lub grupowych spotkań, a ich minimalny tygodniowy wymiar powinien wynosić 10 godzin.
Rodzaj, zakres programowy oraz konkretna liczba godzin zajęć będą ustalane w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca DPS przez kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego lub innego pracownika wskazanego przez dyrektora domu. Ich przebieg, tygodniowy rozkład oraz informacje dotyczące m.in. absencji, współpracy z terapeutą, skracania lub wydłużania uczestnictwa są odnotowywane w dzienniku. Ponadto mieszkańcy aktywnie uczestniczący w zajęciach mogą otrzymywać nagrody rzeczowe.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 14 marca 2014 r.