Tegoroczna, marcowa waloryzacja będzie wyjątkowa. Zostanie przeprowadzona według nowego mechanizmu, dzięki któremu wskaźnik uwzględni nie tylko wzrost cen, ale także część wzrostu płac. Ponadto, ponieważ podwyżki nie było w ubiegłym roku, tegoroczna uwzględni wzrosty cen i płac za dwa lata (2006-2007). Dlatego wskaźnik waloryzacji będzie stosunkowo wysoki. Świadczenia wzrosną o 6,5 proc.

Dla kogo podwyżka

Na wyższe świadczenia mogą liczyć osoby, którym ZUS wypłaca emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Podwyżkę otrzymają też osoby otrzymujące emerytury i renty z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz świadczeniobiorcy tzw. służb mundurowych, głównie byli żołnierze i funkcjonariusze oraz ich rodziny.

Nowy sposób waloryzacji przewiduje, że podwyżka odbywa się co roku w marcu. Wskaźnik waloryzacji, od którego zależy wysokość podwyżek, uwzględnia wzrost cen z poprzedniego roku oraz tzw. zwiększenie, które wynosi co najmniej 20 proc. realnego wzrostu średniej płacy w poprzednim roku.

Wzrost o 6,5 lub 4,2 proc.

Ponieważ w 2007 roku nie było waloryzacji, tegoroczna podwyżka uwzględni inflację i wzrost cen za lata 2006-2007. Wskaźnik waloryzacji jest więc wyższy niż wynika to ze wzrostu cen i płac w 2007 roku i wynosi 106,5 proc. Zostaną przez niego pomnożone wszystkie, świadczenia emerytalno-rentowe przyznane do 1 marca 2007 r. Zwaloryzowane świadczenia osoby zainteresowane otrzymają we własnych terminach płatności w marcu. Na przykład w ZUS przypadają one na 1, 5, 10, 15, 20 oraz 25 dzień każdego miesiąca. Już dzisiaj lub w poniedziałek podwyższone świadczenia otrzyma więc część osób otrzymujących świadczenia, których data płatności została wyznaczona na pierwszy dzień każdego miesiąca.

Tegoroczna waloryzacja, ze względu na roczną przerwę, następuje jednak na podstawie dwóch wskaźników. Pierwszy dotyczy świadczeń przyznanych przed 1 marca 2007 r., a drugi osób, którym świadczenia przyznano w okresie 1 marca 2007 do 29 lutego 2008 r. W drugim przypadku wskaźnik waloryzacji uwzględnia wzrost cen i płac za 2007 rok. Wyniesie on 104,2 proc.

Wyższe świadczenia minimalne

Dzięki waloryzacji od marca wzrosną też kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych. Są to:

• emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna (wyniesie 636,29 zł),

• renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (489,44 zł),

• renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa (763,55 zł),

• renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową (587,33 zł).

Ponadto zostaną też podniesione dodatki do emerytur i rent. Są to m.in.:

• dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie (wyniesie 163,15 zł),

• dodatek dla sieroty zupełnej (306,65 zł),

• dodatek kombatancki (163,15 zł).

Bartosz Marczuk

bartosz.marczuk@infor.pl

Podstawa prawna

• Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).