Zamierzam założyć działalność gospodarczą. Słyszałem, że niepełnosprawni są zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Czy to prawda? – pyta pan Włodzimierz.
Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą nie jest wprawdzie zwolniona z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ale może skorzystać ze wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w postaci całkowitego lub częściowego ich zwrotu. Dla osób ze znacznym stopniem dysfunkcji wysokość refundacji wynosi 100 proc., przy umiarkowanym 60 proc., a w przypadku lekkiego 30 proc. Niepełnosprawny przedsiębiorca otrzyma refundację składek zarówno wtedy, gdy opłaca tzw. duży, jak i mały ZUS. Duży, czyli wtedy, gdy deklaruje opłacanie składek od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Składki wynoszą 438,73 zł na ubezpieczenie emerytalne i 179,81 zł na rentowe, razem 618,54 zł. Mały ZUS to opłacanie składek od kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym przypadku wynoszą one 98,38 zł na ubezpieczenie emerytalne i 40,32 zł na rentowe, co łącznie daje 138,70 zł.
Przedsiębiorca zainteresowany zrefundowaniem składek ubezpieczeniowych powinien złożyć w PFRON odpowiedni wniosek. Podstawą refundacji jest terminowe opłacenie składek w całości, więc trzeba to zrobić do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął obowiązujący termin. Osoba opłacająca składki w wysokości zadeklarowanej (wyższej od podanych) i ubiegająca się o refundację musi sama ją wyliczyć na podstawie przekazanych do ZUS kwot.
Niepełnosprawni przedsiębiorcy, których miesięczne przychody z działalności nie przekraczają 50 proc. kwoty najniższej emerytury (od marca 2014 r. 422,22 zł) lub opłacają z niej podatek dochodowy w formie karty podatkowej, są też zwolnieni z opłacania składki zdrowotnej (bez znaczenia jest wysokość pobieranej renty). Z tej ulgi mogą również korzystać osoby niemające ustalonego stopnia niepełnosprawności, ale posiadające orzeczenie lekarskie z ustaloną niezdolnością do pracy (wydane przez lekarza orzecznika ZUS). Jest ono tak samo traktowane jak orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Podstawa prawna
Art. 18 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).
Art. 25a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).