Od wspomnianej zasady będą jednak obowiązywać wyjątki. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało już projekt rozporządzenia w sprawie wykazu chorób pozostających w związku z pełnieniem służby oraz sposobu ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu. Wskazuje ono schorzenia, za które będzie przysługiwało pełne uposażenie oraz odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu (jeśli wynikają one z pełnienia obowiązków).

Dokument ten jest aktem wykonawczym do ustawy z 21 lutego 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby, pozostających w związku ze służbą.

– Mamy obietnicę strony rządowej, że projekt rozporządzenia będzie konsultowany. Jest to więc wstępna propozycja, nad którą będziemy dalej pracować – wyjaśnia Tomasz Krzemieński, wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Objawy w ciągu roku

Z dokumentu tego wynika, że wśród chorób mających związek z warunkami właściwymi służbie znalazły się np. alergie. Muszą być one spowodowane przez takie związki chemiczne, jak np. amoniak, chlor, nafta czy mieszaniny węglowodorów. Rząd chce jednak wprowadzić dodatkowe ograniczenie. Aby lekarz orzecznik mógł uznać, że objawy alergii mają związek ze służbą, muszą się one pojawić w ciągu roku od zakończenia momentu narażenia na czynniki szkodliwe.

Projekt rozporządzenia wskazuje także, że do chorób mających związek z pracą mundurowych zaliczany jest także zespół stresu pourazowego (PTSD). Może być on spowodowany przez nagłe wydarzenie, które powoduje kryzys psychiczny. Takie zmiany muszą być udokumentowane w ciągu 6 miesięcy od urazu. Z pełnionymi obowiązkami związane są także zaburzenia lękowe (m.in. fobie oraz zespół lęku uogólnionego i panicznego), osobowościowe oraz obsesyjne. Mogą one się pojawić w ciągu roku od tragicznego wydarzenia.

Dodatkowo choroby o podłożu psychicznym są podstawą do ustalenia stopnia uszczerbku doznanego wskutek wypadku albo choroby związanej ze służbą. W przypadku PTSD wyniesie on od 10 do 20 proc. Z kolei w razie udokumentowania zespołu lęku panicznego, wysokość ta może osiągnąć nawet 40 proc.

W razie wypadku

Projekt rozporządzenia określa także odsetek uszczerbku na zdrowiu w przypadku wypadków. W razie zaburzeń równowagi połączonych z niedowładem może on osiągnąć nawet 100 proc. Równie duże uszkodzenie organizmu może nastąpić w przypadku afazji całkowitej (utrata mowy) lub uszkodzenia kręgosłupa. Dla porównania uszkodzenie nadgarstka może być ocenione na 10 proc., a utrata opuszki kciuka – tylko na 5 proc.

Stopień uszczerbku na zdrowiu będzie ustalony po zakończeniu leczenia funkcjonariusza, jednak nie później niż przy zwalnianiu go ze służby. Od tej zasady zostanie wprowadzony wyjątek. Ustalenie stopnia uszczerbku może nastąpić przed zakończeniem leczenia, jeżeli uszkodzenie organizmu jest niewątpliwe.

Orzeczenia dotyczące zarówno odsetka uszczerbku na zdrowiu, jak i związku choroby z czasową niezdolnością do służby będą wydawać komisje lekarskie MSW. Tylko osoby, które udowodnią wspomniany związek, mogą liczyć na pełne uposażenie w czasie zwolnienia lekarskiego.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji