Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, który stwierdził nieważność uchwały podjętej przez radnych powiatu wołowskiego. Dotyczyła ona ustalenia zasad pobytu w mieszkaniu chronionym, który jest specjalną formą pomocy przewidzianą dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub wymagających jej ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę. Skargę na uchwałę złożył wojewoda dolnośląski, który wskazał na kilka nieprawidłowości i uchybień. Dotyczyły one m.in. określenia, że w mieszkaniu chronionym mogą przebywać pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Wojewoda uznał, że radni przekroczyli upoważnienie wynikające z art. 97 ust. 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), który daje im prawo jedynie do określenia szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w takim lokalu.

Z tymi argumentami zgodził się też WSA, który uznał, że radni nie mogą wyliczać w uchwale kręgu osób uprawnionych do korzystania z mieszkania chronionego, ponieważ ta kwestia jest uregulowana bezpośrednio w art. 53 wspomnianej ustawy i wskazuje na znacznie szerszą grupę.

Sąd podzielił też zastrzeżenia dotyczące kolejnego zapisu uchwały, w którym sztywno określona została wysokość opłaty ponoszonej za pobyt w mieszkaniu chronionym. Jego zdaniem nie ulega wątpliwości, że w tym przypadku również doszło do naruszenia art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, ponieważ daje on radnym kompetencje do ustalenia szczegółowych zasad, czyli granic, w ramach których opłata powinna być określona przez dyrektora gminnej lub powiatowej jednostki, kierującej osobę do takiego lokalu. Konkretna kwota powinna więc znaleźć się w wydanej przez niego decyzji administracyjnej.

Kolejnymi uchybieniami, które w opinii WSA popełnili radni, było uregulowanie w uchwale czasu pobytu w mieszkaniu, wskazanie osoby upoważnionej do przyznania takiej formy pomocy oraz elementów wydawanej przez nią decyzji. Sąd podkreślił też, że radni nie mogą wprowadzić zwolnień lub obniżek w opłatach pobieranych za pobyt w lokalu chronionym ani wskazywać sposobu postępowania, po tym jak taka pomoc przestanie przysługiwać.

– Zastosowaliśmy się do zastrzeżeń wskazanych przez wojewodę i uchwała została poprawiona, jeszcze zanim sąd wydał rozstrzygnięcie – informuje Justyna Bolkowska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA we Wrocławiu z 28 stycznia 2014 r., sygn.. akt IV SA/Wr 629/13.