Bieg terminu przedawnienia należności wobec ZUS ulega zawieszeniu m.in. od dnia podjęcia czynności w celu wyegzekwowania długu.
Przedawnienie ma na celu wyeliminowanie z obrotu prawnego tych należności, które przez zbyt długi czas pozostają niespłacone. Takie rozwiązanie służy stabilizacji stosunków prawnych zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej.
Zasady przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wynikają z ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.). Zgodnie z nią składki ulegają przedawnieniu po upływie pieciu lat od wymagalności, czyli terminu ich zapłaty. Po tym czasie zakład nie ma prawa się o nie upomnieć. Chodzi tu o należności płatnika wobec ZUS oraz środki, które zakład powinien zwrócić z tytułu nadpłaconych lub nienależnie pobranych wpłat. Przedawnieniu ulegają należności główne, odsetki za zwłokę oraz koszty egzekucyjne, upomnienia i dodatkowej opłaty.