O dodatek może starać się matka, ojciec, opiekun faktyczny albo opiekun prawny dziecka, na które przysługuje zasiłek rodzinny. Okres korzystania z pomocy może wynosić:

- 24 miesiące kalendarzowe,
- 36 miesięcy kalendarzowych w przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
- 72 miesiące w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Równoczesne korzystanie z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka oznacza jeden dodatek.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawał w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy. Dodatku nie otrzymają również osoby, które podjęły lub kontynuują zatrudnienie, które uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki na dzieckiem. Inne przypadki zaprzestania tej opieki, jak i umieszczenie dziecka w placówce zapewniającej całodobową opiekę również wykluczają pomoc. Dodatku nie może otrzymać osoba, która w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość dodatku to 400 zł miesięcznie. Przysługuje on również za niepełne miesiące. Wtedy wypłaca się 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę zaokrągla się o 10 groszy w górę.

Niejednoznaczne orzecznictwo

Ciąża mnoga nie oznacza podwyższenia kwoty dodatku o kolejne 400 zł na każde dziecko. Wydłużeniu ulega jedynie okres pobierania pomocy. Orzecznictwo sądów w sprawie interpretacji przepisów ustawy nie jest jednak jednoznaczne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 24 stycznia 2008 roku (IC SA/Po 848/07) uznał, że dodatek jest przyznawany na każde dziecko. Podobnego zdania był WSA w Warszawie (VIII SA/Wa 137/13). Odmienną opinię wyraził m.in. WSA w Szczecinie (II SA/Sz 383/13) i Wrocławiu (sygn. akt IV SA/Wr 149/12) uznając, że ustawa w sposób jednoznaczny ustala kwotę dodatku, która nie podlega różnicowaniu ze względu na liczbę urodzonych dzieci.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)