Praca na podstawie umowy zlecenia w trakcie pobierania zasiłku chorobowego z miejsca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pozbawia tego świadczenia - Trybunał Konstytucyjny uznał obowiązujące przepisy za zgodne z ustawą zasadniczą.

Trybunał Konstytucyjny wydał ostateczny wyrok w sprawie skargi kasacyjnej (SK 18/13) osoby ubezpieczonej, która w czasie zwolnienia lekarskiego pracowała na podstawie umowy zlecenia, pobierając równocześnie zasiłek chorobowy z miejsca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. ZUS uznał, że to jest podstawą do odebrania prawa do takiego świadczenia i nakazał jego zwrotu wraz z odsetkami.

Sąd Okręgowy oddalił odwołanie. W związku z tym zainteresowana skierowała do TK skargę w sprawie zbadania zgodności z ustawą zasadnicza art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zaskarżony przepis stanowi, że ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Zdaniem skarżącej interpretacja przepisu przez SO jest sprzeczna z istotą podmiotowego prawa obywatela do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy w związku z jego prawem do własności i innych praw majątkowych, zasadą proporcjonalności, zasadą sprawiedliwości społecznej oraz zasadą ochrony zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Reklama

TK nie uznał jednak argumentów zawartych w skardze kasacyjnej i zaskarżony przepis uznał za zgodny z ustawą zasadniczą.