Asystentem rodziny musi spełniać kilka formalnych wymagań. Pierwszy z nich dotyczy wykształcenia. Ustawodawca w grupie wymaganych kierunków wymienia pedagogikę, psychologię, socjologię, nauki o rodzinie i pracę socjalną. Kandydat może jednak posiadać dowolne wykształcenie wyższe pod warunkiem, że uzupełni je odpowiednim szkoleniem lub studiami podyplomowymi. Dodatkowym wymaganiem w tym przypadku jest co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną. Ustawodawca dał również możliwość ubiegania się o posadę asystenta rodziny osobom z wykształceniem średnim. W tym wypadku również trzeba odbyć szkolenie, a wymieniony wyżej staż pracy wynosi minimum 3 lata.

Minister pracy w drodze rozporządzenia określa liczbę wymaganych godzin i zakres programowy wymienionych wyżej szkoleń oraz kwalifikacje osób, które mogą je prowadzić. Programy są zatwierdzone na 5 lat, a ich wykaz, według województw, jest dostępny na stronie resortu pracy.

Kolejny wymóg dotyczy władzy rodzicielskiej. Asystent rodziny nie może być jej pozbawiony w momencie starania się o posadę, jak i w przeszłości. Władza rodzicielska nie może być w jego przypadku zawieszona ani ograniczona. Asystent nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Ostatni wymóg dotyczy wypełniania obowiązku alimentacyjnego, jeśli ciąży on na kandydacie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887, z póź. zmianami)