Zmianę zasad funkcjonowania tej instytucji od 1 stycznia 2015 r. przewiduje ustawa z 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.). Zgodnie z nią za dziesięć miesięcy PFRON ma stać się zwykłym funduszem celowym, pozbawionym osobowości prawnej i będącym w dyspozycji ministra pracy i polityki społecznej. To oznaczałoby likwidację zarządu i rady nadzorczej oraz oddziałów terenowych funduszu. Pracownicy tych ostatnich zostaliby zatrudnieni w urzędach marszałkowskich, które przejęłyby dotychczas realizowane przez nie zadania.

– Ze względu na konieczność zachowania stabilności obecnego systemu, co jest istotne zarówno dla pracodawców, organizacji pozarządowych, jak i osób niepełnosprawnych, uważamy, że niezbędne jest zachowanie obecnej formy działalności PFRON – wskazuje Marek Plura, poseł PO, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. osób niepełnosprawnych.

Dodaje, że w najbliższym czasie złożony zostanie projekt nowelizacji przepisów, który będzie przewidywał zachowanie przez PFRON osobowości prawnej.

Wątpliwości związane z funkcjonowaniem funduszu w nowej formule były zgłaszane wcześniej. Ponadto część ekspertów uważała, że przyznanie PFRON takiego statusu, jaki ma np. fundusz pracy, będzie powodować, że pieniądze przeznaczone na rehabilitację nie będą wykorzystywane na ten cel. Wtedy też posłowie zdecydowali o przesunięciu terminu przekształcenia formy prawnej PFRON o trzy lata (zmiana ta miała nastąpić już od 2012 r.). Teraz chcieliby utrzymania jego osobowości prawnej na stałe.

– Oprócz zmiany dotyczącej zasad funkcjonowania funduszu chcemy też znowelizować inne przepisy związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników – informuje Marek Plura.

Będą to modyfikacje dotyczące np. usunięcia anachronicznych rozwiązań, utrudniających działalność firm.

Prace nad nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) zapowiadał też Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Ma ona obejmować głównie zmiany dotyczące zakładów pracy chronionej.