Osoby ubezpieczone w KRUS otrzymają wyższe odszkodowanie z tytułu rolniczej choroby zawodowej oraz wypadku przy pracy.
Od 1 lipca 2014 r. z 650 do 700 zł wzrośnie wartość pomocy przyznawanej z tego tytułu za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość nowej stawki została określona w projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1143).
Zmiana ta jest zgodna z uchwałą Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z listopada ubiegłego roku. Przedstawiciele organizacji rolniczych zwrócili uwagę, że wysokość wsparcia dla osób ubezpieczonych w KRUS jest niższa niż tych dokonujących wpłat do ZUS. Zgodnie z obwieszczeniem ministra pracy i polityki społecznej z 8 marca 2013 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. poz. 164) kwota ta w systemie pracowniczym wynosi 704 zł. Nie ma więc powodu, aby rolnicy dostawali mniejsze wypłaty.
Podniesienie wysokości odszkodowania nie będzie mieć żadnego wpływu na budżet państwa.
– Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, z którego są finansowane te świadczenia, jest jednostką samofinansującą się – tłumaczy Zygmunt Jakubczak, były członek Rady Rolników.
Resort rolnictwa wskazuje, że obecny stan finansów funduszu pozwala na taką podwyżkę. Z jego szacunków wynika, że w 2014 r. przy założeniu równomiernych wypłat we wszystkich miesiącach wydatki związane z podniesieniem jednorazowego odszkodowania wzrosną o około 520 tys. zł. Na podstawie wcześniejszych danych przyjęto, że miesięcznie KRUS będzie wypłacać 1425 odszkodowań.
Wzrost wysokości wypłat został uwzględniony w planie rzeczowo-finansowym funduszu składkowego w tym roku. Zaplanowana kwota wydatków z tego tytułu wynosi 84,3 mln zł.
Jednocześnie w przypadku powstania niedoborów może zostać zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości niezbędnej do pokrycia braków. W takiej sytuacji spłata zobowiązania będzie musiała być uwzględniona przy ustalaniu wysokości składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Jest to jednak mało prawdopodobne, bo zaplanowana na 2014 r. wysokość miesięcznej wpłaty w wysokości 42 zł zapewni sfinansowanie prognozowanych wydatków.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji