Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło nową wersję projektu założeń nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Uwzględnia ona przeprowadzone konsultacje. Mimo licznych uwag zgłoszonych przez inne ministerstwa i partnerów społecznych resort podtrzymuje najważniejsze zmiany, które chce wprowadzić do systemu pomocy społecznej.
Należy do nich zastąpienie kryterium dochodowego (dla osoby samotnej i rodziny), podlegającego weryfikacji co trzy lata i od którego zależy uzyskanie wsparcia, minimalnym dochodem socjalnym. Ma on być waloryzowany co roku w oparciu o wskaźnik inflacji towarów i usług zawartych w koszyku minimum egzystencji. W momencie jego wprowadzenia będzie wynosił tyle samo co kwoty progów dochodowych.
Założenia w dalszym ciągu przewidują zmianę nazewnictwa ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy społecznej, które mają stać się centrami pomocy i usług socjalnych. Nadal planowane też są przekształcenia w zakresie ich wewnętrznej struktury. Chodzi o wyodrębnienie w każdym centrum działu pracy socjalnej i usług socjalnych oraz fakultatywnego działu kasy wsparcia dochodowego, który będzie odpowiadać za przyznawanie świadczeń.