Dodatek aktywizacyjny to świadczenie wypłacane bezrobotnemu z prawem do zasiłku, który po skierowaniu z PUP podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i za wynagrodzenie niższe od minimalnego. Pieniądze może otrzymać również bezrobotny, który sam znalazł pracę. Jak starać się o dodatek?

Prawo do dodatku aktywizacyjnego ma osoba, która posiada prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie z urzędu pracy otrzyma w dwóch sytuacjach:

- jeśli z własnej inicjatywy podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;
- jeśli zostanie skierowana przez PUP do pracy w niepełnym wymiarze czasu, za który otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego.

W przypadku podjęcia pracy z własnej inicjatywy PUP przyznaje dodatek aktywizacyjny w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych przez połowę okresu, w którym ten zasiłek byłby pobierany.

W drugim z wyżej wymienionych przypadków dodatek aktywizacyjny stanowi różnicę pomiędzy otrzymywaną pensją a minimalnym wynagrodzeniem, jednak nie może być większy niż 50% zasiłki dla bezrobotnych. W takiej sytuacji świadczenie jest wypłacane przez cały okres, przez jaki bezrobotny pobierałby zasiłek.

Komu nie przysługuje prawo do zasiłku aktywizacyjnego

Prawo przewiduje sytuacje, w których świadczenie nie przysługuje. Stanie się tak gdy:

- bezrobotny został skierowany przez PUP do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego doposażenie zostało zrefundowane przez urząd pracy;
- bezrobotny z własnej inicjatywy podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony bezpośrednio przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy;
- bezrobotny z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą RP u zagranicznego pracodawcy.

Wniosek należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie pracy lub drogą elektroniczną (w tym wypadku niezbędne jest kwalifikowany podpis elektroniczny). Należy do niego dołączyć kopię umowy zawartej z pracodawcą, a po każdym miesiącu zaświadczenie o jego przepracowaniu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 136, poz. 1118, z późn. zm.)