Zmienią się zasady wypełniania druków, które firma zatrudniająca niepełnosprawnych ma złożyć do PFRON. Stanie się tak w związku z wyrównaniem dofinansowania do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. Pracodawca wypełniający formularz potrzebny do uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z uszczerbkiem na zdrowiu będzie mógł pominąć pozycję nr 50 dotyczącą minimalnej pensji.
Zmianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Obecnie obowiązujące przepisy wymagają dostosowania m.in. ze względu na to, że od 1 kwietnia firmy działające na chronionym oraz otwartym rynku pracy będą otrzymywać takie same dopłaty do pensji.
Wzór zarówno tego formularza, jak i wniosku Wn-D, które są określone w załącznikach do nowelizowanego rozporządzenia, nie ulegnie zmianie. Wydłużony będzie natomiast czas, w którym pracodawcy muszą przekazać je do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), aby uzyskać dopłaty do pensji. Obecnie muszą to zrobić do 20. dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, na który ma być przyznana pomoc. Po zmianie firma będzie mogła spełnić ten wymóg do 25. dnia kolejnego miesiąca. Dzięki temu pracodawca w pełni skorzysta z art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z 27 września 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), który dopuszcza poniesienie kosztów płacy z 14-dniowym uchybieniem w odniesieniu do terminu wypłaty wynagrodzenia.
– Większość firm i tak stara się jak najszybciej przesyłać wnioski do PFRON, aby skrócić czas oczekiwania na faktyczne przekazanie im pieniędzy przez fundusz. Jest to związane z tym, że ma on na to 25 dni – podkreśla Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON).
Ponadto czas obowiązywania rozporządzenia zostanie przedłużony do końca 2014 r. To z kolei jest związane z tym, że dopłaty do pensji są traktowane jako pomoc publiczna, do której zastosowanie mają przepisy unijne. Ponieważ Komisja Europejska pracuje nad ich nowym brzmieniem, postanowiła przedłużyć okres stosowania rozporządzenia (WE) nr 800/2008 z 5 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach