Na osobie zarejestrowanej w urzędzie pracy ciążą liczne obowiązki. Niewypełnienie któregoś z nich może grozić utratą statusu bezrobotnego.

Zarejestrowany bezrobotny ma szereg obowiązków wobec Powiatowego Urzędu Pracy. Wśród nich są obowiązki:

- Informowania w terminie 7 dni o zmianach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

- Zgłaszania się do właściwego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy lub uzyskania informacji o możliwym zatrudnieniu i szkoleniach.

- Informowania w terminie 7 dni o podjęciu zatrudnienia, inne pracy zarobkowej lub rozpoczęciu pozarolniczej działalności gospodarczej. Taki sam termin obowiązuje w przypadku innych zmian, które mogą mieć wpływ na utratę statusu bezrobotnego albo prawa do zasiłku.

Sprawdź wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2014 roku

- Informowania o krótszym niż 10 dni pobycie za granicą (lub innej sytuacji), który powoduje brak gotowości do podjęcia zatrudnienia. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.

- Powiadomienia w terminie 14 dni o zmianie miejsca zamieszkania, która skutkuje zmianą właściwego powiatowego urzędu pracy, oraz zgłoszenia się w nowym PUP.

- Poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy.

- Przyjęcia propozycji zatrudnienia, do którego ma wystarczające kwalifikacje (lub może je uzyskać po szkoleniu), jeśli stan zdrowia pozwala mu na jego wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin.

Sprawdź jak w Polsce pobierać zagraniczny zasiłek dla bezrobotnych

- Przesłania w ciągu 7 dni od dnia uzyskania przychodów informacji o ich uzyskaniu.

- Zwrotu kosztów szkolenia, jeśli nie ukończył go z własnej winy (chyba, że powodem było podjęcie zatrudnienia).

- Niezwłocznego złożenia świadectwa lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

- Informowania w terminie 7 dni o udziale w szkoleniu organizowanym przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy.

- Zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

- Informowania o czasowej niezdolności do pracy, w terminie 2 dni od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego oraz dostarczenia tego zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 poz. 674)