Gminy będą przyjmować wnioski i wydawać dokumenty przyznające opiekunom z trójką i więcej dzieci prawo do ulg, których szczegółowy wykaz znajdzie się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Wprowadzenie ogólnopolskiej karty dużych rodzin przewiduje projekt uchwały Rady Ministrów ustanawiający rządowy program dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia, które określa szczegółowe warunki jego realizacji. Jest on skierowany do osób, które wychowują co najmniej troje dzieci, bez względu na wysokość osiąganych dochodów.
Każdy członek takiej rodziny będzie mógł otrzymać specjalną kartę, która będzie podstawą do korzystania przez niego z różnego typu ulg oraz zniżek w instytucjach podległych ministerstwom, które przystąpią do programu. Będą one przysługiwać m.in. na przejazdy koleją, bilety do muzeów, galerii, ośrodków sportowych. Rodziny wielodzietne mają też uzyskać bezpłatny wstęp do parków narodowych. Lista instytucji oraz zniżek będzie na bieżąco aktualizowana i publikowana na stronie resortu pracy. Co więcej, do programu będą mogły dołączać też podmioty prywatne.
Warunki rządowej pomocy przewidują, że rodzicowi uprawnienia wynikające z posiadanej karty będą przysługiwać bezterminowo. Natomiast dziecko zachowa je pomimo zmian w liczbie potomków wchodzących w skład rodziny wielodzietnej do ukończenia wskazanego w przepisach wieku. Co do zasady karta będzie wydawana, dopóki nie ukończy ono 18 lat, a jeżeli kontynuuje naukę – do 25. roku życia.
Nowe przepisy przewidują, że to wójt, burmistrz lub prezydent miasta będą odpowiadać za przyznawanie ogólnopolskich kart. Nie będzie jednak do tego potrzebna decyzja administracyjna. Zadaniem gminy będzie przyjęcie wniosku (jego wzór określa załącznik do rozporządzenia) wraz z dołączonymi do niego odpowiednimi dokumentami oraz wydanie karty zawierającej specjalny hologram. Prowadzenie tych działań będzie można powierzyć wybranej jednostce, ale nie ośrodkowi pomocy społecznej, chyba że w momencie wejścia w życie uchwały obsługuje on już kartę samorządową.
– To dobre rozwiązanie, bo wielodzietność nie będzie się kojarzyła z niskimi dochodami lub problemami wymagającymi szczególnego wsparcia – uważa Teresa Kapela ze Związku Dużych Rodzin.
Uzyskanie karty oraz jej duplikatu będzie dla rodzin bezpłatne, a samorządy na obsługę rządowego programu mają otrzymywać dotację z budżetu. W pierwszym roku funkcjonowania programu będzie to 41,4 mln zł.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia i uchwały